3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

3.1. Mitä oikeuksia voidaan muokata sopimuksella, mitä ei? Minkälaisten erilaisten aviovarallisuusjärjestelmien välillä puolisot voivat tehdä valintansa?

Avio-omaisuuden hallintatapaa (omaisuuden yhteisomistusjärjestely, kertyneen varallisuuden yhteisomistusjärjestely ja omaisuuden jakamiseen perustuva järjestely) voi vaihtaa avioliiton aikana rajattomasti solmimalla avioehtosopimuksen.

Avioehtosopimuksella puolisot voivat:

  • päättää avioliiton solmimisen yhteydessä valitun omaisuuden hallintatavan;
  • valita muun hallintatavan;
  • tarkistaa olemassa olevaa omaisuuden hallintatapaa lainsäädännön puitteissa;
  • määrittää omaisuussuhteisiinsa sovellettavan lain, jos puolisot asuvat eri maissa tai jos heillä on eri kansalaisuus.

Yhteisomistusjärjestelmässä avioehtosopimuksella voidaan sopia seuraavaa:

  • yksittäiset varat voidaan määrittää yhteiseksi omaisuudeksi tai erillisomaisuudeksi;
  • oikeus hallita yhteistä omaisuutta voidaan luovuttaa toiselle puolisolle ja kyseistä oikeutta voidaan rajoittaa sopimuksessa määritetyin ehdoin;
  • voidaan sopia, että puolison suostumusta ei tarvita toisen puolison itsenäiseen taloudelliseen toimintaan liittyviin sopimuksiin.

Kertyneen omaisuuden yhteisomistusjärjestelyssä se osa kummankin puolison omaisuudesta, joka on kertynyt järjestelyn aikana (kertynyt varallisuus), kompensoituu järjestelyn päättyessä. Avioehtosopimuksella voidaan sopia seuraavaa:

  • että perheen asuntoa tai toisen puolison erillisessä käytössä olevaa asuntoa koskevan lainsäädännön asettamat rajoitukset eivät päde (ks. kohta 2.4.);
  • että kiinteiden varojen soveltamisala ja laskenta tehdään eri tavalla kuin laki määrää (ks. kohta 5.3.).

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Puolisot tekevät avioliittosopimuksen henkilökohtaisesti, ja sopimuksen on oltava siviilioikeuden notaarin laatima ja oikeaksi todistama.

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Avioehtosopimuksen voi solmia joko ennen avioliittoa tai sen aikana (jälkimmäisessä tapauksessa sopimus astuu voimaan, kun se vahvistetaan). Jos sopimus vahvistetaan ennen avioliittoa, se astuu voimaan vihkimispäivänä.

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Kuten aikaisemmin on mainittu, avio-omaisuuden hallintatapaa voi avioliiton aikana vaihtaa rajattomasti solmimalla avioehtosopimuksen.