5 Mitkä ovat avioeron/asumuseron vaikutukset?

5.1. Miten omaisuus (oikeudet in rem) jaetaan?

Yhteisomistusjärjestelyssä yhteinen omaisuus jaetaan puolisojen kesken yhteisomistuksen päättämisjärjestelyn mukaan. Varallisuusoikeutta koskevan lain mukaisesti, kun yhteisomistus päättyy, omaisuus jaetaan yhteisomistuksen osapuolten välisen sopimuksen mukaan. Jos sopimusta ei synny, tuomioistuin tekee ratkaisun.

Yhteisen omaisuuden ositus on mahdollista vain sen jälkeen, kun yhteisomistajuus on päättynyt (joko toisen puolison kuolemaan, avioeroon tai avioehtosopimuksen solmimiseen muun hallintatavan valitsemiseksi). Omaisuuden, jota ei ole jaettu, oletetaan olevan puolisojen yhteistä omaisuutta, kunnes se jaetaan.

Kertyneen varallisuuden yhteisomistusjärjestelyssä ja omaisuuden jakamiseen perustuvassa järjestelyssä puolisoilla ei ole yhteistä omaisuutta, joten omaisuutta ei ositeta.

5.2. Kuka on vastuussa veloista avioeron/erilleen muuttamisen jälkeen?

Sovelletaan kohdissa 2.5. ja 2.6. kuvattuja sääntöjä.

5.3. Voiko toinen puoliso vaatia toiselta puolisolta avio-oikeuden alaisen omaisuuden esinekohtaisen jaon lisäksi erityistä tasausmaksua rahassa?

Valitusta avio-omaisuuden hallintatavasta riippumatta, jos toinen puoliso käyttää perheen hyväksi rahallisesti enemmän kuin toinen, oletetaan, että puolisolla ei ole oikeutta vaatia korvausta siitä, että hän on antanut enemmän kuin toinen.

Yhteisomistusjärjestelyssä, jos se puolisoista, jolla on oikeus hallita yhteistä omaisuutta, käyttää yhteistä omaisuutta oman erillisen omaisuutensa hyväksi, hänen on korvattava käytetyn omaisuuden arvo. Korvauksen katsotaan muodostavan osan yhteisestä omaisuudesta. Jos puoliso käyttää omaa erillisomaisuuttaan yhteisen omaisuuden hyväksi, hän voi vaatia, että sen arvo korvataan yhteisestä omaisuudesta.

Kertyneen varallisuuden yhteisomistusjärjestelyssä, kun avio-omaisuuden hallintajärjestely päättyy, puolisolla on oikeus vaatia tasausmaksua ja rahallista korvausta. Kertyneen varallisuuden yhteisomistusjärjestely päättyy joko toisen puolison kuolemaan, avioeroon, avioehtosopimuksen solmimiseen muun hallintatavan valitsemiseksi tai tuomioistuimen toisen puolison pyynnöstä tekemään ratkaisuun.

Se osa kummankin puolison omaisuudesta, joka on kertynyt järjestelyn aikana (kertynyt varallisuus), kompensoituu.

Jotta voitaisiin määrittää, missä määrin varallisuus kompensoituu, laaditaan inventaario kummankin puolison omistuksista. Siinä listataan puolisoiden kaikki omaisuus (kokonaisvarallisuus), ja siitä ilmenee omaisuus, joka kummallakin puolisolla oli ennen avioliiton tai omaisuusjärjestelyn alkamista (kiinteät varat), ja omaisuus, joka on kertynyt avioliiton tai omaisuusjärjestelyn päättymiseen mennessä (kertynyt omaisuus), sekä kyseisten omaisuuksien arvo.

Seuraavat eivät kompensoidu:

  • toisen puolison ennen avioliittoa omistama omaisuus;
  • avioliiton aikana vastikkeettomasti saatu omaisuus (kuten lahja tai perintö);
  • puolison terveysongelmista tai ruumiinvammasta johtuvat, valtion eläkkeeseen ja pakolliseen eläkevakuutukseen perustuvat oikeudet;
  • kompensoitumattomasta varallisuudesta vaihtamalla saatu varallisuus.

Omaisuuden jakamiseen perustuvassa järjestelyssä puolisoihin suhtaudutaan omaisuussuhteen kannalta kuin he eivät olisi naimisissa keskenään. Siten puolisolla on vain takautumisoikeus yleisiin korvausvaateisiin (kuten perusteeton etu, vahingonkorvaukset).