3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

3.1. Mitä oikeuksia voidaan muokata sopimuksella, mitä ei? Minkälaisten erilaisten aviovarallisuusjärjestelmien välillä puolisot voivat tehdä valintansa?

Ennen avioliittoa tai sen aikana tekemässään avioehtosopimuksessa voivat kihlakumppanit tai puolisot määrätä, että yhteiseen omaisuuteen ei kuulu (eli siihen ei ole avio-oikeutta) omaisuus, joka jommallakummalla heistä on tai jonka hän myöhemmin saa. Samassa järjestyksessä voidaan sopia siitä, että puolisolla on avio-oikeus omaisuuteen, johon hänellä aikaisemmin tehdyn avioehtosopimuksen perusteella ei olisi sellaista oikeutta (avioliittolain 41 pykälä). Jos puolisot ovat tehneet avioehtosopimuksen, jonka nojalla kummallakaan ei ole avio-oikeutta, avioliiton purkamisen yhteydessä toteutetaan ainoastaan omaisuuden ositus (katso kohta 5.1).

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti. Jos puoliso tai kihlakumppani vajaavaltaisuuden tai toimintakelpoisuuden rajoittamisen vuoksi ei ole oikeutettu itse tekemään avioehtosopimusta, hänen on hankittava siihen edunvalvojansa kirjallinen hyväksyminen (avioliittolain 42 pykälä). Puolisoiden on allekirjoitettava avioehtosopimus, ja kahden esteettömän henkilön on todistettava allekirjoittamista (avioliittolain 66 pykälä).

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Avioehtosopimus voidaan tehdä ennen avioliittoa, mutta se tulee voimaan vasta, kun se on rekisteröity avioehtoasioiden rekisteriin. Rekisteröinti on tehtävä viimeistään ennen avioeroa koskevan asian tulemista vireille (avioliittolain 43 ja 44 pykälä).

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Puolisot voivat tehdä uuden avioehtosopimuksen avioliiton aikana.