8 Mitä laki määrää rekisteröityneiden ja rekisteröimättömien parien omaisuudesta?

Jos samaa sukupuolta edustavat henkilöt rekisteröivät parisuhteensa, heidän varallisuussuhteitaan ja perintöoikeuksiaan säädellään samoilla säännöillä, joita sovelletaan aviopuolisoihin. Myös rekisteröity parisuhde puretaan avioerolla, ja rekisteröityneet puolisot voivat tehdä avioehtosopimuksen. Kaikkea edellä puolisoiden omaisuudesta sanottua sovelletaan myös rekisteröityihin parisuhteisiin. Suomessa sekä hetero- että homoseksuaalit voivat elää rekisteröimättömässä parisuhteessa. Jos rekisteröimätön parisuhde on kestänyt alle viisi vuotta eikä osapuolilla ole yhteistä lasta, osapuolten omaisuutta koskevat kiistat ratkaistaan yleisten oikeussäädösten perusteella. Rekisteröimättömän parisuhteen päättyessä osapuoli voi esimerkiksi vaatia perusteettoman edun palauttamista. Muita käytännössä asiaankuuluvia oikeusturvakeinoja ovat maksuvaateet, omistajan varmistaminen ja hallussapito-oikeuden palauttaminen. Jos rekisteröimätön parisuhde on kestänyt yli viisi vuotta tai jos osapuolilla on tai on ollut yhteinen lapsi, sovelletaan 1 päivänä huhtikuuta 2011 voimaan tullutta lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Tämän lain nojalla osapuolella on oikeus hyvitykseen, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista osapuolta kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella. Oikeutta hyvitykseen ei ole, jos yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta koitunut perusteeton etu on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen.