3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

3.1. Mitä oikeuksia voidaan muokata sopimuksella, mitä ei? Minkälaisten erilaisten aviovarallisuusjärjestelmien välillä puolisot voivat tehdä valintansa?

Siviililain 1387 pykälässä säädetään periaatteesta, jonka nojalla puolisot voivat vapaasti päättää aviovarallisuussuhteisiinsa sovellettavasta järjestelmästä. Puolisot voivat valita perinteisen yhteisomistuksen (siviililain 1497 pykälä ja sitä seuraavat pykälät); yleisen yhteisomistuksen, jossa kaikkia varat ja velat ovat yhteisiä (siviililain 1526 pykälä); erillisomistuksen, jonka nojalla omaisuus ei ole yhteistä (siviililain 1536 pykälä ja sitä seuraavat pykälät); tuloylijäämän yhteisomistuksen, jonka nojalla omaisuus ei ole yhteistä, mutta kummallakin puolisolla on avioeron yhteydessä tai puolison menehtyessä oikeus saada rahallinen korvaus, jos hänelle on avioliiton aikana kertynyt vähemmän varallisuutta kuin toiselle puolisolle (siviililain 1569 pykälä ja sitä seuraavat pykälät).

Puolisot eivät voi päättää olla soveltamatta "ensisijaista" järjestelmää, jota sovelletaan yksinomaan avioliiton perusteella (siviililain 212 pykälä ja sitä seuraavat pykälät).

1.toukokuuta 2013 lähtien, ranskalais-saksalaiset pariskunnat, sekä laajemmin, kaikki pariskunnat, jotka asuvat Ranskassa tai Saksassa tai kuuluvat Ranskan tai Saksan aviovarallisuusjärjestelmän piiriin, ovat voineet valita uuden vaihtoehtoisen ranskalais-saksalaisen aviovarallisuussuhteen. Tämä järjestelmä perustuu pitkälti hankintoihin osallistumiseen (separatistinen järjestelmä avioliiton keston aikana, ja avioliiton purkautuessa, molemmilla puolisoilla on oikeus saada puolet avioliiton aikana hankitusta omaisuudesta).

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Notaarin on laadittava avioehtosopimus (siviililain 1394 pykälä). Vihkitodistuksessa on ilmoitettava, onko sopimus tehty, ja esitettävä todistajana toimineen notaarin nimi- ja osoitetiedot (siviililain 76 pykälä). Mikäli näin ei tehdä, puolisoihin sovelletaan avioliiton aikana lakisääteistä yhteisomistusjärjestelmää kolmansiin osapuoliin nähden.

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Avioehtosopimus on tehtävä ennen avioitumista, ja se tulee voimaan avioitumispäivänä (siviililain 1395 pykälä).

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Sopimusta voidaan muuttaa ennen avioitumista samoin muodollisuuksin kuin sitä tehtäessä (siviililain 1396 pykälä) (katso kysymys 3.2). Kun aviovarallisuusjärjestelmä on ollut voimassa kahden vuoden ajan, puolisot voivat vaihtaa järjestelmää notaarin vahvistamalla asiakirjalla (siviililain 1397 pykälä). Velkojat ja kunkin puolison täysi-ikäiset lapset voivat vastustaa vaihtamista. Jos vaihtamista vastustetaan tai jos jommallakummalla puolisoista on alaikäisiä lapsia, tuomioistuinten on vahvistettava toimi.