9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Bryssel II a -asetuksessa annetaan säännöt suorasta toimivallasta avioeroa, asumuseroa ja avioliiton pätemättömäksi julistamista koskevissa asioissa. Asetusta ei sovelleta riita-asioihin, jotka liittyvät yksinomaan avioliiton vaikutukseen varallisuussuhteisiin. Tuomareiden on automaattisesti sovellettava asetuksesta johtuvia toimivaltaa koskevia sääntöjä, kun he määrittävät Ranskan tuomioistuinten toimivaltaa. Kansallisia toimivaltaa koskevia sääntöjä sovelletaan vasta tämän jälkeen.

Bryssel II a -asetuksella asianomistajille annetaan mahdollisuus valita jompikumpi seuraavista kahdesta pääkriteeristä toimivaltaa määritettäessä: asuinpaikka (3 artiklan 1 kohdan a alakohta) tai kansallisuus (3 artiklan 1 kohdan b alakohta). Näin ollen asianomistajat voivat valita toimivallan seitsemän eri kriteerin perusteella (Cass. civ. I, 24.9.2008, muutoksenhakupyyntö nro 07-20.248).

Jos riita-asiat koskevat yksinomaan avioliiton vaikutusta omaisuuteen, kansainvälinen toimivalta määritetään johtamalla toimivaltaa koskevat säännöt kansallisen lainsäädännön perusteella.

Kansallisen lainsäädännön nojalla perhetuomioistuimen tuomarilla on yksinomainen toimivalta siviilioikeudellisissa asioissa. Toimivaltainen tuomioistuin on puolisoiden asuinpaikan tuomioistuin. Jos puolisot eivät asu samassa paikassa, toimivaltainen perhetuomioistuimen tuomari on sen puolison asuinpaikan tuomari, joka elää vakituisesti alaikäisten lasten kanssa; muussa tapauksessa toimivaltainen tuomari on sen puolison asuinpaikan tuomari, joka ei ole hakenut avioeroa (riita-asioiden oikeudenkäyntimenettelyjä koskevan lain 1070 pykälä).

Ranskalainen tuomari on toimivaltainen myös siinä tapauksessa, että toinen riita-asian osapuolista on Ranskan kansalainen (siviililain 14 ja 15 pykälä).