5 Mitkä ovat avioeron/asumuseron vaikutukset?

5.1. Miten omaisuus (oikeudet in rem) jaetaan?

Koska lakisääteisenä aviovarallisuusjärjestelmänä sovellettavassa kertyneiden tulojen yhteisomistusjärjestelmässä omaisuutta ei ole yhdistetty, omaisuutta ei jaeta uudelleen mahdollisessa avioerotilanteessa. Kertyneet tulot kuitenkin tasataan (katso 5.3 kohta). Poikkeustapauksissa tasaamista koskevaan vaateeseen voidaan vastata osoittamalla tietty omaisuus jommallekummalle puolisolle ( siviililain 1383 pykälä).

5.2. Kuka on vastuussa veloista avioeron/erilleen muuttamisen jälkeen?

  • 1. Kertyneiden tulojen yhteisomistusjärjestelmässä kumpikin puolisoista on vastuussa omista veloistaan. Avioerotilanteessa puolison velat otetaan kuitenkin huomioon hankittua omaisuutta laskettaessa. Puolison lopullista omaisuutta koskevasta lausunnosta on vähennettävä velat, mikä voi johtaa siihen, että lopullisen omaisuuden arvo on lausunnossa negatiivinen ( siviililain 1375 pykälän 1 momentti). Näin ollen kertyneiden tulojen tasaamisen yhteydessä voidaan vaatia, että puolison on suoritettava toiselle puolisolle korvaus hänen velkasitoumustensa perusteella. Tasaamista koskevaa vaadetta rajoitetaan kuitenkin aina sen puolison nykyisen omaisuuden arvoon, jonka on maksettava korvausta suurempien kertyneiden tulojen perusteella (katso 5.3 kohta).
  • 2. Erillisomistukseen perustuvassa aviovarallisuusjärjestelmässä kertyneitä tuloja ei tasata olemassa olevien velkojen perusteella.
  • 3. Yhteisomistusjärjestelmässä velka voidaan periä vain puolisoiden yhteisestä omaisuudesta ("yhteiset varat"), jos puolisot ovat ottaneet velat yhdessä tai jos jompikumpi puolisoista osoittaa velan sitovan myös toista puolisoa sen perusteella, että velka on otettu puolisoiden yhteisen omaisuuden hallinnan yhteydessä (1438 pykälä). Vain se puoliso, joka hallinnoi yhteistä omaisuutta, on aina henkilökohtaisessa vastuussa ( siviililain 1437 pykälän 2 momentti). Kun yhteisomistusjärjestely raukeaa, yhteiseen omaisuuteen liittyvät otetut velat on vähennettävä, jotta jäljelle jäävä ylijäämä voidaan jakaa tasapuolisesti puolisoiden kesken ( siviililain 1476 pykälän 1 momentti).

5.3. Voiko toinen puoliso vaatia toiselta puolisolta avio-oikeuden alaisen omaisuuden esinekohtaisen jaon lisäksi erityistä tasausmaksua rahassa?

  • 1. Kertyneiden tulojen yhteisomistukseen perustuvassa aviovarallisuusjärjestelmässä puolisoille avioliiton aikana kertyneet tulot tasataan, jos kertyneiden tulojen yhteisomistus päättyy (siviililain 1363 pykälän 2 momentti). Näin ollen puolison, jonka avioliiton aikana kertyneet henkilökohtaiset tulot ovat toisen puolison tuloja suuremmat, on maksettava toiselle puolisolle puolet toisen puolison tulot ylittävästä osuudesta ( siviililain 1378 pykälä). Henkilökohtaiset tulot lasketaan vähentämällä alkuperäinen omaisuus lopullisesta omaisuudesta. Toiselta puolisolta vaadittava tasinko voi vastata vain kyseisen puolison sen hetkisen omaisuuden arvoa velkojen vähentämisen jälkeen.
  • 2. Kertyneitä tuloja ei tasata erillisomistusjärjestelmässä.
  • 3. Yhteinen omaisuus on "likvidoitava". Tämän likvidoinnin yhteydessä puolisoiden on sovittava yhteisen omaisuuden osituksesta.