8 Mitä laki määrää rekisteröityneiden ja rekisteröimättömien parien omaisuudesta?

Syyskuun 30. päivään 2017 asti Saksan lainsäädännössä rekisteröityjä parisuhteita, eli avioliittoa vastaavaa juridista järjestelyä, jota sovelletaan samaa sukupuolta oleviin pareihin, koskevat säännökset sisältyivät lakiin rekisteröidyistä parisuhteista (Lebenspartnerschaftsgesetz; LPartG).

Heinäkuun 20. päivänä 2017 säädetty laki sallii samaa sukupuolta olevien henkilöiden väliset avioliitot (katso Saksan virallinen lehti BGBL. I, s. 2787). Laki tuli voimaan 01.10.2017 ja mahdollistaa siis kahden samaa sukupuolta olevan henkilön välisen avioliiton. Samaa sukupuolta olevien avioliittoon sovelletaan samoja säännöksiä kuin eri sukupuolta olevien, joten myös adoptiot ovat nyt mahdollisia.

Aikaisemmin rekisteröidyt parisuhteet jatkuvat, elleivät molemmat osapuolet ilmoita väestörekisteriviranomaiselle haluavansa solmia avioliiton loppuiäkseen (katso LPartG, 20a pykälä). Samaa sukupuolta olevien avioliiton tultua mahdolliseksi parisuhteen rekisteröinti ei enää ole tarpeen. Siten rekisteröityä parisuhdetta ei enää ole mahdollista solmia.

Kattavan lainvoimaisuuden takaamiseksi Saksan lainsäädännössä on erimielisyyksiin liittyviä erityissäännöksiä samaa sukupuolta olevien avioliitoista ja rekisteröidyistä parisuhteista: niiden perusteista, yleis- ja omaisuusvaikutuksista ja päättymisestä säädetään sen osavaltion asiaa koskevissa laeissa, jossa ne on rekisteröity (Saksan siviililain voimaanpanolain EGBGB:n 17 b pykälä, 1 momentti yhdessä 4 alamomentin kanssa, soveltuvin osin). Mikäli samaa sukupuolta oleva pari on solminut keskenään rekisteröidyn parisuhteen tai avioliiton useassa osavaltiossa, viimeksi solmittu avioliitto tai parisuhde on sitova solmimispäivästä lähtien (Saksan siviililain voimaanpanolain EGBGB:n 17 b pykälä, 1 momentti yhdessä 4 alamomentin kanssa, soveltuvin osin).

Ulkomailla rekisteröityihin eri sukupuolta olevien välisiin parisuhteisiin sovellettavat lainvalintasäännöt ovat kiistanalaisia.