9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Avioeroasioihin liittyvää kansainvälistä toimivaltaa säännellään asetuksella (EY) N:o 2201/2003 (Bryssel II a -asetus). Jos asiat liittyvät yksinomaan aviovarallisuusjärjestelmiin, Saksan tuomioistuimilla on kansainvälinen toimivalta edellyttäen, että Saksan tuomioistuin on alueellisesti toimivaltainen ( perhelain 105 pykälä). Alueellinen toimivalta on etenkin sellaisella tuomioistuimella, jonka käsiteltäväksi on jo saatettu avioliittoon liittyvä asia. Yleensä myös vastaajan puolison pysyvän asuinpaikan tuomioistuin on toimivaltainen (perhelain 262 pykälä).

Neuvoston asetusta (EU) nro 2016/1103, joka on hyväksytty 24. kesäkuuta 2016, sovelletaan kaikkiin 29.1.2019 tai sen jälkeen nostettuihin kanteisiin, annettuihin tuomioihin ja julkaistuihin asiakirjoihin riippumatta avioitumisen ajankohdasta.

Tässä asetuksessa määrätään, että toimivaltaiset viranomaiset ovat seuraavat:

- Aviovarallisuuteen liittyvissä asioissa toisen puolison kuoltua toimivalta on perintöasioissa toimivaltaisella tuomioistuimella (artikla 4).

- Aviovarallisuuteen liittyvissä asioissa haettaessa avioeroa, asumuseroa tai avioliiton purkamista toimivalta on yleensä tuomioistuimella, jolla on oikeus ratkaista avioliittoa koskevat riidat.

- Muissa tapauksissa puolisot voivat sopia, että toimivalta on sillä jäsenvaltiolla, jonka lakia sovelletaan, tai jäsenvaltiolla, jossa avioliitto on solmittu. Tätä koskevan sopimuksen on oltava kirjallinen ja päivätty ja siinä on oltava osapuolten allekirjoitukset. Jos sopimusta ei ole, jäsenvaltion tuomioistuimilla on yleensä toimivalta ratkaista kaikki kysymykset, jotka liittyvät aviovarallisuuteen, paitsi milloin on kysymyksessä toisen puolison kuolema tai avioliittoa koskeva riita, seuraavasti:

  • tuomioistuin, jonka alueella puolisot tavallisesti asuvat yhdessä asian tullessa vireille; tai mikäli tätä ei voida soveltaa,
  • tuomioistuin, jonka alueella puolisot ovat viimeksi tavallisesti asuneet yhdessä, mikäli toinen heistä asuu siellä edelleen; tai mikäli tätä ei voida soveltaa,
  • tuomioistuin, jonka alueella vastaaja asuu; tai mikäli tätä ei voida soveltaa,
  • tuomioistuin, joka on puolisoiden yhteisen kansalaisuuden alueella.

Muissa kuin riita-asioissa nämä toimivaltaa koskevat säännöt eivät sido Saksan notaareja, jotka siten voivat toimia vapaasti esimerkiksi laatiessaan avioehtosopimuksia tai lainvalintasopimuksia.