3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

3.1. Mitä oikeuksia voidaan muokata sopimuksella, mitä ei? Minkälaisten erilaisten aviovarallisuusjärjestelmien välillä puolisot voivat tehdä valintansa?

Puolisot voivat järjestää varallisuusjärjestelmänsä sopimuksella, jolla he päättävät soveltaa yhteisen omaisuuden järjestelmää. Tämä edellyttää sitä, että kyseinen sopimus ei ole pakollisen lainsäädännön säännösten vastainen. Sopimuksessa puolisot voivat määrätä yhteisen omaisuuden laajuuteen liittyvistä yksityiskohdista, yhteisen omaisuuden hoitotavoista, sopimuksen päättymisajankohdasta ynnä muusta. Sopimuksessa ei voida viitata tapoihin, lainsäädäntöön, joka ei ole voimassa, tai ulkomaiseen lainsäädäntöön.

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Yhteisen omaisuuden järjestelmän käyttöönottoa koskevat seuraavat muotomääräykset: a) sopimuksen on oltava virallisesti oikeaksi todistettu asiakirja, ja b) se on rekisteröitävä tätä tarkoitusta varten ylläpidettyyn erityiseen julkiseen rekisteriin (HCC:n 1403 pykälän 2 momentti). Tällaisen sopimuksen laatimisesta kiinnostuneiden puolisoiden on otettava yhteyttä notaariin, joka laatii sopimuksen.

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Sopimus voidaan tehdä joko avioliittoa ennen tai sen jälkeen. Sopimus tulee voimaan, kun se on rekisteröity erityiseen julkiseen rekisteriin.

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Puolisot voivat vapaasti muuttaa jo olemassa olevaa sopimusta kohdassa 3.2 annettujen ehtojen mukaisesti.