4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

4.1. Onko Suomessa avioehtoasiain rekisteri? Missä?

Kyllä, avioliitto- ja parisuhdesopimusten kansallinen rekisteri (jäljempänä: Rekisteri) on olemassa 15. maaliskuuta 2014 lähtien.

4.2. Mitkä asiakirjat rekisteröidään? Mitkä tiedot rekisteröidään?

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • sopimuksen olemassaolo;
  • sopimusosapuolten etunimi, sukunimi (myös tyttönimi), syntymäaika ja -paikka sekä heidän äitiensä etunimet ja tyttönimet;
  • virallisen asiakirjan tunnistenumero ja päivämäärä/lakimiehen allekirjoittaman ja sopimuksen sisältävän yksityisen asiakirjan päivämäärä;
  • notaarin nimi ja osoite, rekisteröinnin tunnistenumero ja päivämäärä;
  • mikäli sopimus päättyy, päättymisen tapa, rekisterin notaarin nimi ja osoite, rekisteröinnin tunnistenumero ja päivämäärä.

(tiettyjä riidattomia asioita koskevista notaarien menetettelyistä vuonna 2008 annetun XLV lain 36/K pykälä)

4.3. Miten rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää ja kenellä on oikeus saada niistä tieto?

Kaikki joilla on siihen oikeudellinen etu, voivat pyytää tietoa sopimuksen olemassaolosta ja  tehdä siihen liittyvästä informaatiosta muistiinpanoja  omiin tarkoituksiinsa. Pyyntö – joka on maksun alainen – voidaan tehdä kelle tahansa unkarilaiselle notaarille. Notaari voi antaa tietoa sopimuksen olemassaolosta, jos  tiedustelun esittäjä on antanut hänelle (ks. kohta 4.2.) yhden sopimusosapuolen tiedot ja jos sama henkilö on todistanut oikeudelliset etunsa.

Pyynnöstä notaari  toimittaa todistuksen siitä, onko sopimus rekisterissä vai ei. Tiedot sopimuksen sisällöstä voidaan antaa vain yhden sopimusosapuolen kirjallisella luvalla. Tällainen pyyntö voidaan tehdä notaarille, joka on rekisteröinyt sopimuksen olemassaolon tai sen muutokset, poistamisen tai päättymisen. Asiakirjan vahvistamista koskevissa päätöksissä toimivaltainen notaari tekee rekisteristä kyselyjä  eloktronisessa muodossa saadakseen selville, oliko kuollut henkilö avioehtosopimuksen sopimuspuoli. Jos näin on, notaari pyytää sopimuksen lähetystä.

(tiettyjä riidattomia asioita koskevista notaarien menetettelyistä vuonna 2008 annetun XLV lain 36/K (3-5) ja (10) pykälä)

4.4. Mitkä ovat rekisteröinnin oikeudelliset vaikutukset (voimassaolo, valvottavuus)?

Avioehtosopimuksen katsotaan tulevan voimaan kolmansiin osapuoliin nähden, jos sopimus on rekisteröity rekisteriin tai jos  puolisot voivat todistaa kolmannen osapuolen olleen tietoinen tai sen olisi tullut olla tietoinen tällaisen sopimuksen ja sen sisällön olemassaolosta.

(Siviililain Art. 4:65 (2))

Jollei toisin osoiteta, rekisteri antaa todisteen rekisteröidyn sopimuksen olemassaolosta.

(tiettyjä riidattomia asioita koskevista notaarien menetettelyistä vuonna 2008 annetun XLV lain 36/H (4) pykälä)