2 Onko olemassa lakisääteinen avio-omaisuutta koskevaa menettelyä, ja jos on, mitä se sisältää?

2.1. Kuvatkaa yleisperiaatteet: Kuuluuko osa puolisoiden omaisuudesta omaisuuden yhteisyyden järjestelmän piiriin? Kuuluuko osa puolisoiden omaisuudesta omaisuuden erillisyyden varaan rakentuvan aviovarallisuusjärjestelmän piiriin?

Yhteistä omaisuutta koskevaa periaatetta ei sovelleta Irlannin lainsäädännössä. Kummankin puolison ennen avioliittoa omistamasta omaisuudesta ja jommankumman puolison avioliiton aikana hankkimasta omaisuudesta tulee kyseisen puolison henkilökohtaista omaisuutta. Vaikka oikeutta osuuteen toisen puolison omaisuudesta ei myönnetäkään automaattisesti, omaisuutta omistamaton puoliso voi asumuseron ja/tai eron yhteydessä vaatia oikeutta koko toisen puolison laillisesti omistamaan omaisuuteen tai sen osaan sillä perusteella, että vaade tehdään oikeuden toteutumisen nimissä (perheoikeudesta vuonna 1995 annetun lain 16 pykälän 5 momentti ja perheoikeudesta (erosta) vuonna 1996 annetun lain 20 pykälän 5 momentti) ottaen huomioon avioliittoon liittyvät olosuhteet ja vaikutuksen, joka asumuseroa/eroa koskevalla määräyksellä on (perheoikeudesta vuonna 1995 annetun lain 16 pykälän 2 momentin a–l alamomentti ja perheoikeudesta (erosta) vuonna 1996 annetun lain 20 pykälän 2 momentin a–l alamomentti).

2.2. Sisältyykö aviovarallisuusjärjestelmään lakimääräisiä olettamia siitä, miten puolisoiden omaisuus on jaettava avioliiton purkauduttua?

Vastaavia oikeudellisia olettamia ei ole.

2.3. Pitääkö puolisoiden luetteloida oma omaisuutensa? Jos, milloin ja miten?

Avioliiton alkaessa puolisoilla ei ole omaisuuden luettelointia koskevaa lakisääteistä velvoitetta. Asumuseroa tai eroa koskevan määräyksen sekä asiaankuuluvan taloudellisen tuen soveltamishetkellä kummankin osapuolen on kuitenkin annettava varallisuuttaan koskeva valaehtoinen todistus, josta käyvät ilmi omaisuutta, tuloja, sitoumuksia, velkoja ja eläkesäästämistä koskevat tiedot (katso vuoden 2001 hovioikeuksien sääntöjen (Circuit Court Rules 2001) 59 määräyksen 4 säännös ja vuoden 1997 korkeimpien oikeuksien sääntöjen (Rules of the Superior Courts) 70A määräys).

2.4. Kenellä on oikeus hallita omaisuutta avioliiton aikana? Kenellä on oikeus luovuttaa omaisuutta? Saako yksi puoliso luovuttaa/hallinnoida omaisuutta yksin, vai vaaditaanko luovutukseen toisen puolison suostumus (esim. myytäessä puolisoiden asunto)? Jos luovutukseen tarvitaan lain mukaan puolison suostumus ja puoliso luovuttaa omaisuuttaan kolmannelle hankkimatta siihen puolisonsa suostumusta, onko luovutus pätevä vai voidaanko se julistaa pätemättömäksi? Jos, niin millä edellytyksillä?

Pätevän voimassa olevan avioliiton aikana kumpikin puoliso vastaa oman omaisuutensa hoidosta. Hän ei tarvitse toisen puolison suostumusta kyseisen omaisuuden hoitoa tai siitä luopumista varten. Osapuolina olevien aviopuolisoiden yhteistä kotia, sellaisena kuin se on määritelty aviopuolisoiden yhteisen kodin suojelusta vuonna 1976 annetun lain 2 pykälän 1 momentissa, sellaisena kuin laki on muutettuna perheoikeudesta vuonna 1995 annetun lain 54 pykälän 1 momentilla, suojellaan Irlannin lainsäädännössä erityisesti. Vaikka aviopuolisoiden yhteinen koti olisikin vain toisen puolison nimissä, laillisena omistajana oleva puoliso ei voi luovuttaa aviopuolisoiden yhteistä kotia tai kiinnittää sitä ilman kotia omistamattoman puolison kirjallista suostumusta (aviopuolisoiden yhteisen kodin suojelusta vuonna 1976 annetun lain 3 pykälän 1 momentti). Mikäli luovutus toteutetaan ilman toisen puolison suostumusta, aiottu luovutus mitätöidään (aviopuolisoiden yhteisen kodin suojelusta vuonna 1976 annetun lain 3 pykälän 1 momentti). Yhtäkään luovutusta ei kuitenkaan mitätöidä ainoastaan tämän suostumusta koskevan vaatimuksen perusteella, jos luovutus tehdään täyttä arvoa vastaavan summan maksaneelle ostajalle ilman asiaa koskevaa ilmoitusta (aviopuolisoiden yhteisen kodin suojelusta vuonna 1976 annetun lain 3 pykälän 3 momentin a alamomentti).

2.5. Voiko toinen puoliso määrätä puolisoiden omaisuudesta yksin toista puolisoa sitovalla tavalla?

Kyseisiä oikeustoimia ei ole.

2.6. Kuka on vastuussa avioliiton aikana otetuista veloista? Mitä omaisuutta velkojat voivat käyttää velkojensa vastineena?

Kumpikin puoliso vastaa avioliiton aikana itselleen hankkimista veloista, jollei toisin ole määrätty sopimuksessa.