3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

3.1. Mitä oikeuksia voidaan muokata sopimuksella, mitä ei? Minkälaisten erilaisten aviovarallisuusjärjestelmien välillä puolisot voivat tehdä valintansa?

Puolisot eivät voi valita aviovarallisuusjärjestelmää. Asumuseron ja eron hetkellä voimaan tulevia lakisääteisiä säännöksiä, joilla asiaa säädellään, ei voida välttää puolisoiden välisellä yksityisellä sopimuksella. Kaikki avioehtosopimukset tehdään asian sääntelyyn liittyvien säännösten perusteella. Niitä ei voida pitää osapuolten osalta ehdottoman sitovina, koska niitä varten tarvitaan irlantilaisten tuomioistuinten hyväksyntä tai irlantilaisten tuomioistuinten on muutettava niitä. Tyypillisesti avioehtosopimuksia ei panna täytäntöön, jollei niillä turvata osapuolten asiaankuuluvaa toimeentuloa ja/tai sovittujen ehtojen täytäntöönpanolla ei edistetä oikeuden toteutumista.

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Avioehtosopimukset on toteutettava muodollisesti siten, että ne ovat muodoltaan kummankin osapuolen allekirjoittamia asiakirjoja. Tuomioistuimet voivat hyväksyä avioehtosopimuksen hyväksyvällä päätöksellä, jolloin sopimus vastaa arvoltaan ja vaikutukseltaan tuomioistuimen päätöstä. Mikäli avioehtosopimuksesta tehdään tuomioistuimen päätöstä vastaava, sen täytäntöönpanoa koskevat kaikki tuomioistuimen päätökseen ja sen noudattamiseen normaalisti liittyvät säännöt ja oletukset. Sopimuksen, josta ei ole tehty tuomioistuimen päätöstä vastaavaa, ehtojen täytäntöönpanoa koskevat sopimusoikeuden säännöt ja täytäntöönpanomekanismit.

Toisin kuin avioeroa, eroa ei voi saada osapuolten välisellä sopimuksella. Eromääräyksen saamiseksi asia on laitettava vireille oikeudessa. Vaikka osapuolet voivatkin tehdä suostumukseen perustuvan sopimuksen taloudelliseen apuun liittyvistä asioista, kyseiset järjestelyt ovat lainvoimaisia ainoastaan tuomioistuimen päätöksellä.

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Avioehtosopimus voidaan tehdä milloin vain ennen avioliittoa tai sen aikana. Sopimus tulee voimaan sopimuksen ehtojen mukaisesti. Edellytyksenä on, että se noudattaa voimassaolevan lainsäädännön asiaankuuluvaa toimeentuloa koskevia vaatimuksia.

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Puolisot voivat yhdessä sopia avioehtosopimuksen ehtojen muuttamisesta. Samoin puolisot voivat sopimuksen olemassaolosta huolimatta yksin pyytää tuomioistuimilta apua voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tuomioistuimet eivät kuitenkaan yleensä muuta sopimuksen ehtoja, jollei se ole oikeuden toteutumisen mukaista.