9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Sekä Irlannin hovioikeudet että korkein oikeus ovat toimivaltaisia hyväksymään ja käsittelemään kanteita, jotka koskevat aviovarallisuuteen liittyviä riita-asioita, joissa jommankumman puolison kotipaikka sijaitsee Irlannissa asian vireille saattavan kanteen jättöpäivänä tai jompikumpi puolisoista on oleskellut normaalisti Irlannissa kyseistä päivää edeltävän vuoden pituisen ajanjakson aikana (asumuserosta ja perheoikeuden uudistamisesta vuonna 1989 annetun lain 31 pykälän 4 momentti ja perheoikeudesta (erosta) vuonna 1996 annetun lain 39 pykälän 1 momentti). Kotipaikan käsitettä säädellään tapaoikeudella, joten sitä koskee joka tapauksessa tosiasioiden lainopillinen tulkinta. Yleisesti ottaen henkilön kotipaikka on kuitenkin paikka, jossa hänellä on pysyvä asuinpaikka. Se on tyypillisesti hänen alkuperäinen kotipaikkansa, mutta se voi myös olla hänen valittu kotipaikkansa, jos hänen toiminnastaan käy ilmi pysyvä tai ainakin määrittelemättömän kestoinen tarkoitus asua kyseisessä paikassa. Sellaisen hovioikeuden tuomari on toimivaltainen, jonka alueella jompikumpi oikeudenkäynnin osapuolista tavanomaisesti asuu tai jonka alueella jommallakummalla puolisolla on jonkinlaista liiketoimintaa, ammatillista toimintaa tai elinkeinotoimintaa (asumuserosta ja perheoikeuden uudistamisesta vuonna 1989 annetun lain 31 pykälän 5 momentti ja perheoikeudesta (erosta) vuonna 1996 annetun lain 38 pykälän 3 momentti).