4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

Toisin kuin konventionaaliset järjestelmät, lakisääteinen varallisuussuhde on julkinen niin sanotulla negatiivisella tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että sitä pidetään ja sen katsotaan olevan täytäntöönpanokelpoinen kolmansien osapuolten osalta, koska avioliittotodistuksessa ei ole merkintää päinvastaisesta. Konventionaaliset järjestelmät ovat julkisia siksi, että niistä tehdään merkintä avioliittotodistukseen. Avioliittotodistus talletetaan maistraatin ylläpitämään paperiarkistoon tai sähköiseen arkistoon (3 päivänä marraskuuta 2000 annetun presidentin määräyksen nro 396 69 pykälä).

4.1. Onko Suomessa avioehtoasiain rekisteri? Missä?

Maistraattiin rekisteröinnin, millä määritetään täytäntöönpanokelpoisuus koskien kolmansia osapuolia, lisäksi tarvitaan joissakin tapauksissa julkinen rekisteröinti maarekisteriin (CC:n 2647 pykälä). Vallitsevan lainopillisen tulkinnan perusteella rekisteröinti voi olla muodoltaan yksinkertainen julkinen ilmoitus, jolla ei ole merkitystä kolmansiin osapuoliin liittyvän täytäntöönpanokelpoisuuden osalta.

4.2. Mitkä asiakirjat rekisteröidään? Mitkä tiedot rekisteröidään?

Muun muassa seuraavat asiat on merkittävä avioliittotodistukseen, joka talletetaan maistraattiin (CC:n 162 pykälä, presidentin määräyksen 396/2000 69 pykälä): sopimuksen päivämäärä, virallisesti oikeaksi todistetun asiakirjan laatinut notaari, sopimusosapuolten tiedot, mahdollinen erottelua koskevan järjestelmän valinta, valittu lainsäädäntö, avioliiton purkamista tai omaisuuden oikeudellista ositusta koskeva tuomio. Virallisesti oikeaksi todistetun asiakirjan laativa notaari pyytää sopimuksen merkitsemistä.

4.3. Miten rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää ja kenellä on oikeus saada niistä tieto?

Kuka tahansa voi kysyä asiaa maistraatista.

4.4. Mitkä ovat rekisteröinnin oikeudelliset vaikutukset (voimassaolo, valvottavuus)?

Julkisen rekisteröinnin vaikutuksena on, että aviovarallisuusjärjestelmästä tulee täytäntöönpanokelpoinen kolmansien osapuolten osalta.