2 Onko olemassa lakisääteinen avio-omaisuutta koskevaa menettelyä, ja jos on, mitä se sisältää?

2.1. Kuvatkaa yleisperiaatteet: Kuuluuko osa puolisoiden omaisuudesta omaisuuden yhteisyyden järjestelmän piiriin? Kuuluuko osa puolisoiden omaisuudesta omaisuuden erillisyyden varaan rakentuvan aviovarallisuusjärjestelmän piiriin?

Lakisääteisen aviovarallisuusjärjestelmän nojalla kukin puoliso säilyttää hänelle ennen avioliittoa kuuluneen omaisuuden sekä avioliiton aikana hankitun omaisuuden.

Kaikki puolisoiden avioliiton aikana yhdessä hankkima omaisuus tai jommankumman puolison molempien puolisoiden yhteisillä resursseilla hankkima omaisuus tai jommankumman puolison toisen puolison avustamana hankkima omaisuus on puolisoiden yhteistä omaisuutta. Mikäli asiasta on epäselvyyttä, oletuksena on, että yhteinen omaisuus kuuluu tasavertaisesti molemmille puolisoille (CC:n 89 pykälä).

Kummankin puolison henkilökohtaiseen omaisuuteen kuuluu

  • puolison ennen avioliittoa omistama omaisuus ja omaisuus, jonka puolisot ovat sopimuksella määränneet henkilökohtaiseksi omaisuudeksi,
  • omaisuus, joka on tarkoitettu jommankumman puolison henkilökohtaista käyttöä varten tai jota tarvitaan hänen itsenäistä työtään varten,
  • omaisuus, jonka jompikumpi puoliso on avioliiton aikana hankkinut maksutta,
  • jommankumman puolison sellaisesta henkilökohtaisesta omaisuudesta saatavat tulot, jota ei ole tarkoitettu perheen tai yhteisen asunnon tarpeita varten, ja
  • omaisuus, jolla korvataan aiemmissa kohdissa (1–4) mainittu omaisuus (CC:n 91 pykälä).

2.2. Sisältyykö aviovarallisuusjärjestelmään lakimääräisiä olettamia siitä, miten puolisoiden omaisuus on jaettava avioliiton purkauduttua?

Vastuu sen osoittamisesta, että tietty omaisuus on henkilökohtaista omaisuutta, on niin väittävällä puolisolla. Tieto siitä, että kiinteistö on jommankumman puolison henkilökohtaista omaisuutta, on rekisteröitävä maarekisteriin.

Mikäli asiasta on minkäänlaista epäselvyyttä, oletuksena on, että puolisot omistavat tasavertaisen osuuden yhteisestä omaisuudesta.

2.3. Pitääkö puolisoiden luetteloida oma omaisuutensa? Jos, milloin ja miten?

Ei ole sääntöjä, joiden perusteella omaisuudesta pitäisi laatia luettelo.

2.4. Kenellä on oikeus hallita omaisuutta avioliiton aikana? Kenellä on oikeus luovuttaa omaisuutta? Saako yksi puoliso luovuttaa/hallinnoida omaisuutta yksin, vai vaaditaanko luovutukseen toisen puolison suostumus (esim. myytäessä puolisoiden asunto)? Jos luovutukseen tarvitaan lain mukaan puolison suostumus ja puoliso luovuttaa omaisuuttaan kolmannelle hankkimatta siihen puolisonsa suostumusta, onko luovutus pätevä vai voidaanko se julistaa pätemättömäksi? Jos, niin millä edellytyksillä?

Avioliiton aikana puolisot voivat vapaasti hoitaa ja käyttää henkilökohtaista omaisuuttaan (CC:n 90 pykälän 1 momentti).

Puolisot hoitavat ja käyttävät yhteistä omaisuutta yhdessä. Jos puolisot tekevät asiasta sopimuksen, yhteistä omaisuutta voi myös hoitaa toinen heistä yksin. Mikäli jompikumpi puoliso luovuttaa tätä omaisuutta, asiaa varten tarvitaan toisen puolison suostumus (CC:n 90 pykälän 2 momentti).

Kolmansien osapuolten edun mukaisesti oletetaan, että irtaimistoa luovutettaessa kyseinen suostumus on saatu, lukuun ottamatta tapauksia, joissa kolmas osapuoli tietää tai tämän tulisi tietää, että suostumusta ei ole saatu, ja tapauksia, joissa jompikumpi puoliso luovuttaa selkeästi toiselle puolisolle kuuluvaa omaisuutta.

2.5. Voiko toinen puoliso määrätä puolisoiden omaisuudesta yksin toista puolisoa sitovalla tavalla?

Puolison katsotaan olevan henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa toisen puolison perheen tai yhteisen kotitalouden tarpeita varten tekemistä sitoumuksista ainoastaan, jos kyseiset sitoumukset on tehty perheen tai yhteisen kotitalouden tarpeita varten (CC:n 96 pykälän 2 momentti).

2.6. Kuka on vastuussa avioliiton aikana otetuista veloista? Mitä omaisuutta velkojat voivat käyttää velkojensa vastineena?

Puolison henkilökohtaista omaisuutta ei voida käyttää toisen puolison sitoumusten kattamiseen. Jos jommankumman puolison veloista johtuen toisen puolison henkilökohtaisen omaisuuden osalta aloitetaan perintämenettely, jälkimmäinen puoliso voi pyytää omaisuutensa vapauttamista menettelystä (CC:n 100 pykälä). Jos jommankumman puolison velkojen maksuun käytetään yhteistä omaisuutta, toinen puoliso voi pyytää omaisuuden ositusta tai oman osuutensa vapauttamista perintämenettelystä.

Puolisot vastaavat yhdessä perheen tai yhteisen kotitalouden tarpeita varten tehdyistä sitoumuksista yhteisellä omaisuudellaan ja, mikäli se ei riitä, henkilökohtaisella omaisuudellaan (CC:n 96 pykälän 1 momentti). Mikäli jompikumpi puolisoista on tehnyt perheen tai yhteisen kotitalouden tarpeita koskevan sitoumuksen yksin ja puolisoiden yhteinen omaisuus ei riitä, sitoumuksista vastaa sitoumuksen tehnyt puoliso henkilökohtaisella omaisuudellaan. Näiden sitoumusten osalta toinen puoliso joutuu vastaamaan henkilökohtaisella omaisuudellaan ainoastaan, mikäli kyseisistä sitoumuksista saatu hyöty on käytetty perheen ja yhteisen kotitalouden tarpeita varten (CC:n 96 pykälän 2 momentti).