3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

3.1. Mitä oikeuksia voidaan muokata sopimuksella, mitä ei? Minkälaisten erilaisten aviovarallisuusjärjestelmien välillä puolisot voivat tehdä valintansa?

Puolisot voivat säätää omaisuuden erottelusta tai yhteisestä omaisuudesta tekemällä avioehtosopimuksen (CC:n 116 pykälä).

Jos puolisot säätävät, että omaisuus on yhteistä, puolisoiden ennen avioliittoa omistama omaisuus ja avioliiton aikana hankkima omaisuus yhdistetään periaatteessa yhdeksi erottamattomaksi kokonaisuudeksi. Tähän yhteiseen omaisuuteen ei kuitenkaan kuulu omaisuus, jonka puolisot ovat avioehtosopimuksessa säätäneet kuuluvan kunkin puolison henkilökohtaiseen omaisuuteen.

Puolisot sopivat siitä, kuka hoitaa yhteistä omaisuutta (vaimo, aviomies tai molemmat yhdessä). Jos ainoastaan toinen puoliso hoitaa yhteistä omaisuutta, hän voi lainsäädännön sallimissa rajoissa käyttää omaisuutta ja luovuttaa sitä omissa nimissään. Hänellä on velvollisuus kattaa perheen ja yhteisen kotitalouden kulut (CC:n 124 pykälä). Toisen puolison suostumusta tarvitaan tapauksissa, jotka koskevat kiinteän yhteisen omaisuuden luovuttamista, kiinnittämistä tai sen esineoikeuksien panttaamista (CC:n 128 pykälä). Sitä tarvitaan myös tapauksissa, jotka liittyvät irtaimen yhteisen omaisuuden lahjoittamiseen, jos lahjoitus on arvoltaan tavanomaista pientä lahjaa suurempi (CC:n 129 pykälä). Kumpikin puoliso luovuttaa henkilökohtaista omaisuuttaan itsenäisesti (CC:n 125 pykälän 2 momentti).

Yhteisen omaisuuden ollessa kyseessä puoliso on vastuussa toisen puolison perhettä ja yhteistä kotitaloutta varten ottamasta velasta myös henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tämä koskee ainoastaan tapauksia, joissa yhteinen omaisuus ja velan ottaneen puolison omaisuus eivät riitä kattamaan velkaa (CC:n 130 pykälä).

Mikäli omaisuuden erottelusta määrätään, kummallekin puolisolle jää hänen ennen avioliittoa omistamansa omaisuuden lisäksi omaisuus, jota hän on avioliiton aikana hankkinut, käyttänyt, hoitanut ja luovuttanut itsenäisesti ilman toisen puolison apua (CC:n 117 pykälä). Puoliso ei voi käyttää, hoitaa tai luovuttaa toisen puolison omaisuutta ilman tämän suostumusta (CC:n 118 pykälän 1 momentti). Puolisot voivat kuitenkin sopia, että jompikumpi puoliso hoitaa toisen puolison omaisuutta. Tällaisessa tilanteessa omaisuutta hoitava puoliso vastaa vakavasta laiminlyönnistä aiheutuvista tappioista (CC:n 119 pykälä).

Omaisuuden erottelua koskevassa varallisuusjärjestelmässä kukin puoliso vastaa omista veloistaan henkilökohtaisella omaisuudellaan (CC:n 121 pykälä).

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Avioehtosopimukset allekirjoitetaan notaarin ja molempien puolisoiden läsnä ollessa. Jos jompikumpi puolisoista on alaikäinen, sopimus on allekirjoitettava hänen laillisen edustajansa läsnä ollessa (CC:n 115 pykälä).

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Avioehtosopimus voidaan tehdä sekä avioliiton aikana että ennen sen alkamista. Jos sopimus tehdään ennen avioliiton alkamista, se rekisteröidään vasta avioliiton alkamisen jälkeen (CC:n 114 pykälä). Puolisoiden osalta sopimus tulee voimaan sen allekirjoitushetkellä. Avioehtosopimus on rekisteröitävä, jotta se on kolmansien osapuolten suhteen sitova.

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Puolisot voivat muokata jo olemassa olevaa sopimusta samoin ehdoin, jotka ovat olleet voimassa heidän allekirjoittaessaan sopimuksen.