4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

4.1. Onko Suomessa avioehtoasiain rekisteri? Missä?

Avioehtosopimuksessa määrättävä aviovarallisuusjärjestelmä on rekisteröitävä yritysrekisterin ylläpitämään puolisoiden varallisuussuhderekisteriin, jotta se olisi kolmansien osapuolten suhteen sitova. Sen lisäksi myös muut lainsäädännössä edellytetyt tiedot (katso kohta 4.2) ja sopimukset, tuomioistuinten tuomiot, päätökset ja puolisoiden varallisuussuhteisiin liittyvät ilmoitukset on rekisteröitävä.

Avioehtosopimus on rekisteröitävä yritysrekisterin asiaankuuluvassa alueosastossa. Jommankumman puolison asuinpaikan on sijaittava kyseisen osaston palvelemalla hallinnollisella alueella. Jos avioehtosopimukseen sisältyy kiinteistöjä koskeva lauseke, sopimus on rekisteröitävä kiinteistön sijaintipaikan maarekisteriin.

4.2. Mitkä asiakirjat rekisteröidään? Mitkä tiedot rekisteröidään?

Puolisoiden varallisuussuhderekisterissä on oltava seuraavat tiedot:

  • puolisoita koskevat tiedot,
  • tiedot määrätystä aviovarallisuusjärjestelmästä: omaisuuden erottelu tai yhteinen omaisuus, rekisteriin rekisteröinnin ajankohta, tiedot avioehtosopimuksesta, aviovarallisuusjärjestelmän purkamisajankohta,
  • erityistiedot: tiedot omaisuudesta, joka on osa kunkin puolison henkilökohtaista omaisuutta, puolison vastuut toisen puolison sitoumusten osalta, puolison omistusoikeutta koskevat rajoitukset, muut kolmansiin osapuoliin liittyvät tiedot, merkinnät.

4.3. Miten rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää ja kenellä on oikeus saada niistä tieto?

Kuka tahansa henkilö voi ottaa yhteyttä rekisteriin ja pyytää otteita sen arkistosta.

4.4. Mitkä ovat rekisteröinnin oikeudelliset vaikutukset (voimassaolo, valvottavuus)?

Sopimus sekä tuomioistuimen yhteisen omaisuuden ositusta koskeva päätös ovat kolmansien osapuolien osalta sitovia sen jälkeen, kun ne on rekisteröity puolisoiden varallisuussuhderekisteriin. Kiinteistöjen osalta ne ovat sitovia sen jälkeen, kun ne on rekisteröity maarekisteriin.