5 Mitkä ovat avioeron/asumuseron vaikutukset?

5.1. Miten omaisuus (oikeudet in rem) jaetaan?

Lakisääteisen aviovarallisuusjärjestelmän nojalla kumpikin puoliso säilyttää henkilökohtaisen omaisuutensa eron jälkeen. Yhteinen omaisuus jaetaan puolisoiden kesken tasan.

Jos yhteisen omaisuuden järjestelmä on valittu eikä mitään muuta ole määrätty, yhteinen omaisuus jaetaan eron sattuessa puolisoiden kesken tasan velkojen vähentämisen jälkeen (CC:n 137 pykälä).

Mikäli avioehtosopimuksessa määrätään omaisuuden erottelua koskevasta järjestelmästä, omaisuutta ei jaeta eron sattuessa. Kumpikin puoliso säilyttää ennen avioliittoa hänelle kuuluneen omaisuuden sekä avioliiton aikana hankkimansa omaisuuden (CC:n 117 pykälä).

Puolisot voivat allekirjoittaa sopimuksen notaarin läsnä ollessa tai tehdä omaisuuden ositusta koskevan yksityisen sopimuksen. Kyseinen sopimus voidaan allekirjoittaa ainoastaan avioliiton aikana. Mikäli puolisot eivät pääse asiasta sopimukseen, riita-asia voidaan viedä oikeuteen vaateen muodossa.

5.2. Kuka on vastuussa veloista avioeron/erilleen muuttamisen jälkeen?

Velat otetaan huomioon omaisuutta ositettaessa. Puolisot voivat allekirjoittaa yhteisten sitoumusten jakamista koskevan sopimuksen. Mahdollinen riita-asia voidaan viedä oikeuteen vaateen muodossa.

5.3. Voiko toinen puoliso vaatia toiselta puolisolta avio-oikeuden alaisen omaisuuden esinekohtaisen jaon lisäksi erityistä tasausmaksua rahassa?

Avioliiton purkamisen aikana tai sen jälkeen (entinen) puoliso voi vaatia toiselta (entiseltä) puolisolta tukea suhteessa tämän varallisuuteen, jos kyseinen puoliso on toimillaan edistänyt avioliiton loppumista ja jos tuki on tarpeen kantajana olevan puolison aiemman elintason turvaamiseksi (CC:n 81 pykälä).

Mikäli jompikumpi puoliso on toisen puolison omaisuutta hoitaessaan käyttänyt omaa omaisuuttaan tarvittaviin kuluihin, hän voi pyytää toiselta puolisolta vasta mainitun omaisuuden hoitamisen loputtua näiden kulujen korvaamista siinä määrin kuin hän ei ole itse velvoitettu kattamaan niitä (CC:n 101 pykälä).

Kantaja arvioi vaateen. Riita-asian ollessa kyseessä asiaan liittyy asiantuntija. Yhteisen omaisuuden järjestelmän nojalla puolison on lisäksi korvattava yhteisestä omaisuudesta oman henkilökohtaisen omaisuutensa hyväksi kuluttamansa omaisuus. Mikäli puoliso on kuluttanut henkilökohtaista omaisuuttaan yhteisen omaisuuden hyväksi, hän voi vaatia tämän korvaamista yhteisestä omaisuudesta (CC:n 138 pykälä).