9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Kaikki siviilioikeudelliset riita-asiat käsitellään tuomioistuimessa. Ne käsitellään käräjäoikeudessa, lukuun ottamatta tapauksia, jotka on lainsäädännön mukaisesti käsiteltävä maakuntatuomioistuimessa.

Jos omaisuuden ositus tehdään eromenettelyn yhteydessä, toimivaltaisena tuomioistuimena on periaatteessa sen alueen käräjäoikeus, jossa vastaajan tavanomainen asuinpaikka sijaitsee (Latvian siviiliprosessilain 26 pykälän 1 momentti).

Jos asiaankuuluvien valtioiden molemminpuolisissa suhteissa sovelletaan tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa 27 päivänä marraskuuta 2003 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2201/2003, latvialaisten tuomioistuinten toimivalta määritetään kyseisen asetuksen säännösten mukaisesti.