2 Onko olemassa lakisääteinen avio-omaisuutta koskevaa menettelyä, ja jos on, mitä se sisältää?

2.1. Kuvatkaa yleisperiaatteet: Kuuluuko osa puolisoiden omaisuudesta omaisuuden yhteisyyden järjestelmän piiriin? Kuuluuko osa puolisoiden omaisuudesta omaisuuden erillisyyden varaan rakentuvan aviovarallisuusjärjestelmän piiriin?

Puolisoiden avioliiton alkamisen jälkeen hankkima omaisuus on osa heidän yhteistä omaisuuttaan. Samoin muun muassa avioliiton alkamisen jälkeen jommankumman henkilön henkilökohtaisesta omaisuudesta saadut tulot ja edut ja työstä tai henkisistä tuotteista saadut tulot ovat yhteistä omaisuutta. Kummankin puolison henkilökohtaiseen omaisuuteen kuuluu

 • kummankin puolison ennen avioliiton alkamista henkilökohtaisesti hankkima omaisuus,
 • kummankin puolison avioliiton aikana perintönä tai lahjoituksena saama omaisuus, ellei testamentissa tai lahjoituskirjassa määrätä, että omaisuus on osa yhteistä omaisuutta,
 • puolison henkilökohtainen irtaimisto (vaatteet, puolison ammattia varten tarvittava omaisuus),
 • henkistä omaisuutta koskevat oikeudet tai teollisuusoikeudet, lukuun ottamatta näistä oikeuksista saatavia tuloja,
 • varat ja irtaimisto, joita tarvitaan jommankumman puolison henkilökohtaiseen liiketoimintaan, lukuun ottamatta varoja ja irtaimistoa, joita käytetään molempien puolisoiden yhdessä harjoittamassa liiketoiminnassa,
 • vahingonkorvaukset ja korvausmaksut, jotka jompikumpi puoliso saa muista kuin taloudellisista vahingoista tai henkilövahingoista, erityistarkoitusta varten annettavaan tukeen liittyvät maksut, muut edut, jotka liittyvät erityisesti ainoastaan jompaankumpaan puolisoon ja siirtokelvottomat oikeudet,
 • henkilökohtaisilla varoilla tai henkilökohtaisen omaisuuden myynnistä saaduilla tuloilla hankittu omaisuus. Puolison on täytynyt hankkia omaisuus siten, että se on hankintahetkellä erityisesti tarkoitettu henkilökohtaiseksi omaisuudeksi (CC:n 3.89 pykälän 1 momentti).

2.2. Sisältyykö aviovarallisuusjärjestelmään lakimääräisiä olettamia siitä, miten puolisoiden omaisuus on jaettava avioliiton purkauduttua?

Kaikkea omaisuutta pidetään yhteisenä omaisuutena, ellei määrätä, että omaisuus on ainoastaan yhden puolison henkilökohtaista omaisuutta (CC:n 3.88 pykälän 2 momentti).

2.3. Pitääkö puolisoiden luetteloida oma omaisuutensa? Jos, milloin ja miten?

Puolisoiden ei tarvitse luetteloida omaisuuttaan.

2.4. Kenellä on oikeus hallita omaisuutta avioliiton aikana? Kenellä on oikeus luovuttaa omaisuutta? Saako yksi puoliso luovuttaa/hallinnoida omaisuutta yksin, vai vaaditaanko luovutukseen toisen puolison suostumus (esim. myytäessä puolisoiden asunto)? Jos luovutukseen tarvitaan lain mukaan puolison suostumus ja puoliso luovuttaa omaisuuttaan kolmannelle hankkimatta siihen puolisonsa suostumusta, onko luovutus pätevä vai voidaanko se julistaa pätemättömäksi? Jos, niin millä edellytyksillä?

Yhteistä omaisuutta käytetään, hoidetaan ja luovutetaan puolisoiden yhteisellä suostumuksella (CC:n 3.92 pykälän 1 momentti). Oikeustoimista sovittaessa puolisolla oletetaan olevan toisen puolison suostumus. Tämä ei koske tilanteita, joissa oikeustoimesta sopimiseen vaaditaan toisen puolison kirjallinen suostumus (CC:n 3.92 pykälän 3 momentti). Yhteiseen omaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen tai niiden käyttöoikeuksien luovuttamiseen tai kiinnittämiseen liittyviä oikeustoimia sekä yhteiseen omaisuuteen kuuluvien yritysten tai arvopapereiden luovuttamiseen tai niiden käyttöoikeuksien kiinnittämiseen liittyviä oikeustoimia voivat suorittaa vain molemmat puoliso yhdessä, jollei jompikumpi puoliso ole antanut toiselle puolisolle valtakirjaa kyseisen oikeustoimen suorittamiseksi (CC:n 3.92 pykälän 4 momentti).

Mikäli oikeustoimesta on sovittu ilman toisen puolison suostumusta, tämä voi vahvistaa toimen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona hän on saanut oikeustoimesta tiedon (CC:n 3.92 pykälän 6 momentti). Ilman toisen puolison suostumusta suoritetut oikeustoimet, joita tämä ei ole myöhemmin vahvistanut, voidaan riitauttaa kyseisen puolison tekemällä kanteella. Kanne on tehtävä vuoden kuluessa siitä päivästä, jona hän on saanut oikeustoimesta tiedon. Vaatimuksena on, että toisen osapuolen vilpillisyys voidaan asian osalta todistaa (CC:n 3.96 pykälän 1 momentti). Oikeustoimet, joita varten tarvitaan toisen puolison kirjallinen suostumus tai jotka molempien puolisoiden on suoritettava yhdessä, voidaan julistaa mitättömiksi riippumatta siitä, onko oikeustoimen toinen osapuoli toiminut vilpittömästi tai vilpillisesti. Tämä ei koske tapauksia, joissa jompikumpi puoliso tai molemmat puolisot ovat käyttäneet vilppiä oikeustoimea suoritettaessa tai vääristelleet tietoja, joita on annettu julkisista rekistereistä vastaaville laitoksille tai muille laitoksille tai virkamiehille. Kyseisissä tapauksissa oikeustoimi voidaan julistaa mitättömäksi ainoastaan, mikäli oikeustoimen toinen osapuoli on toiminut vilpillisesti (CC:n 3.96 pykälän 2 momentti).

2.5. Voiko toinen puoliso määrätä puolisoiden omaisuudesta yksin toista puolisoa sitovalla tavalla?

Oikeustoimia suoritettaessa puolisolla oletetaan olevan toisen puolison suostumus. Tämä ei koske tilanteita, joissa oikeustoimen tekemiseen vaaditaan toisen puolison kirjallinen suostumus (CC:n 3.92 pykälän 3 momentti).

2.6. Kuka on vastuussa avioliiton aikana otetuista veloista? Mitä omaisuutta velkojat voivat käyttää velkojensa vastineena?

Seuraavat sitoumukset veloitetaan puolisoiden yhteisestä omaisuudesta:

 • sitoumukset, jotka liittyvät yhteiseksi omaisuudeksi hankittuun omaisuuteen ja jotka olivat olemassa hankintahetkellä tai jotka luotiin myöhemmin,
 • sitoumukset, jotka koskevat yhteisen omaisuuden hoitoon liittyviä kuluja,
 • sitoumukset, jotka koskevat kodin ylläpitoa,
 • sitoumukset, jotka koskevat yhteiseen omaisuuteen tai perheen etuihin liittyviä oikeudenkäyntikuluja,
 • jommankumman puolison toisen puolison suostumuksella suorittamia oikeustoimia tai oikeustoimia, jotka toinen puoliso on myöhemmin vahvistanut, koskevat sitoumukset sekä perheen edun mukaisesti tehdyt sitoumukset, jotka liittyvät oikeustoimiin, joita varten toisen puolison suostumusta ei vaadita (CC:n 3.109 pykälän 1 momentti).

Mikäli yhteinen omaisuus ei riitä kattamaan velkojien vaateita, joista puolisot ovat yhdessä ja erikseen vastuussa, vaateet veloitetaan puolisoiden henkilökohtaisesta omaisuudesta (CC:n 3.113 pykälä).