4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

4.1. Onko Suomessa avioehtoasiain rekisteri? Missä?

Luxemburgissa avioehtosopimuksista tehdään julkisia arkistoimalla sopimuksen ote maistraatin rekisteriin yleisessä syyttäjänvirastossa ja kirjaamalla tämä asiakirjaan (uuden siviiliprosessilain (NCPC) 1018, 1026 ja 1126 pykälä ja sitä seuraavat pykälät).

Sellaisia avioehtosopimuksia varten on olemassa erityinen järjestelmä, joissa määrätään koko puolison kuolinpesästä koostuvan omaisuuden tai sen osan jakamisesta mahdollisesti eloonjäävälle puolisolle tai poiketaan yhteisen omaisuuden lainmukaisesta osituksesta ja jotka on rekisteröity Luxemburgin maarekisteristä ja maa-alueista vastaavassa hallinnollisessa elimessä (Administration de l’Enregistrement et des Domaines).

Lopuksi, jos jompikumpi puoliso on kauppias tai vähittäismyyjä, avioehtosopimuksen ote on arkistoitava Luxemburgin kauppa- ja yritysrekisteriin (NCPC:n 1020 pykälän 5 momentti).

4.2. Mitkä asiakirjat rekisteröidään? Mitkä tiedot rekisteröidään?

Rekistereihin saatetaan myös seuraavat asiat: omaisuuden erotteluun liityvät soveltamiset, notaarin vahvistamat asiakirjat, aviovarallisuusjärjestelmää koskevat päätökset ja erityisesti järjestelmän muutokset (tämän kuitenkaan rajoittamatta jo olemassa olevan yhteisen omaisuuden tulevaa purkamista tarvittaessa).

4.3. Miten rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää ja kenellä on oikeus saada niistä tieto?

Maistraatin rekisterissä säilytettävien otteiden jäljennöksiä voidaan antaa kenelle tahansa niitä pyytävälle taholle. Mikäli asiakirjaan on lisätty merkintä poistamisesta, kyseisessä rekisterissä säilytettäviä otteen jäljennöksiä voidaan antaa ainoastaan valtion yleisen syyttäjän luvalla (NCPC:n 1129 pykälä). Kauppa- ja yritysrekisterin otteet ovat nähtävissä välittömästi paikan päällä. Niitä voi myös tilata internetistä (www.rcsl.lu).

4.4. Mitkä ovat rekisteröinnin oikeudelliset vaikutukset (voimassaolo, valvottavuus)?

Rekisteröinnin oikeusvaikutukset vaihtelevat riippuen siitä, liittyvätkö ne sopimusosapuoliin itseensä vai kolmansiin osapuoliin. Sopimusosapuolten välillä muutokset tulevat voimaan notaarin vahvistaman asiakirjan päivämäärästä alkaen. Kolmansien osapuolten osalta muutokset tulevat voimaan kolme kuukautta sen jälkeen, kun ne on rekisteröity asiakirjaan, jolleivät puolisot ole ilmoittaneet muutoksista kolmannelle osapuolelle sopimusta tehtäessä (CC:n 1397 pykälän 2 momentti). Mitkään kyseiset muutokset eivät kuitenkaan sido velkojia, jotka hyötyvät ennen muutosta saaduista oikeuksista (CC:n 1397 pykälän 3 momentti).