9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Omaisuus voidaan jakaa avioerohakemuksen käsittelyn yhteydessä. Jakamista koskevaan pyyntöön liittyvä toimivalta määräytyy avioeroon liittyvää toimivaltaa koskevien sääntöjen mukaisesti (katso siviiliprosessilain 4 pykälän 3 momentti), sellaisena kuin toimivallasta säädetään Bryssel II a -asetuksessa. Jos yhteistä omaisuutta ei jaeta avioerohakemuksen käsittelyn yhteydessä (eli jos omaisuuden jakamista esimerkiksi pyydetään avioeron myöntämisen jälkeen), jakamiseen sovelletaan siviiliprosessilain 2 pykälää ja Alankomaiden tuomioistuin on toimivaltainen, jos kantajan pysyvä asuinpaikka on Alankomaissa.

Neuvoston asetusta (EU) nro 2016/1103, joka on hyväksytty 24. kesäkuuta 2016, sovelletaan kaikkiin 29.1.2019 tai sen jälkeen nostettuihin kanteisiin, annettuihin tuomioihin ja julkaistuihin asiakirjoihin riippumatta avioitumisen ajankohdasta.

Tässä asetuksessa määrätään, että toimivaltaiset viranomaiset ovat seuraavat:

- Aviovarallisuuteen liittyvissä asioissa toisen puolison kuoltua toimivalta on perintöasioissa toimivaltaisella tuomioistuimella (artikla 4).

- Aviovarallisuuteen liittyvissä asioissa haettaessa avioeroa, asumuseroa tai avioliiton purkamista toimivalta on yleensä tuomioistuimella, jolla on oikeus ratkaista avioliittoa koskevat riidat.

- Muissa tapauksissa puolisot voivat sopia, että toimivalta on sillä jäsenvaltiolla, jonka lakia sovelletaan, tai jäsenvaltiolla, jossa avioliitto on solmittu. Tätä koskevan sopimuksen on oltava kirjallinen ja päivätty ja siinä on oltava osapuolten allekirjoitukset. Jos sopimusta ei ole, jäsenvaltion tuomioistuimilla on yleensä toimivalta ratkaista kaikki kysymykset, jotka liittyvät aviovarallisuuteen, paitsi milloin on kysymyksessä toisen puolison kuolema tai avioliittoa koskeva riita, seuraavasti:

  • tuomioistuin, jonka alueella puolisot tavallisesti asuvat yhdessä asian tullessa vireille; tai mikäli tätä ei voida soveltaa,
  • tuomioistuin, jonka alueella puolisot ovat viimeksi tavallisesti asuneet yhdessä, mikäli toinen heistä asuu siellä edelleen; tai mikäli tätä ei voida soveltaa,
  • tuomioistuin, jonka alueella vastaaja asuu; tai mikäli tätä ei voida soveltaa,
  • tuomioistuin, joka on puolisoiden yhteisen kansalaisuuden alueella.

Muissa kuin riita-asioissa nämä toimivaltaa koskevat säännöt eivät sido notaareja, jotka siten voivat toimia vapaasti esimerkiksi laatiessaan avioehtosopimuksia tai lainvalintasopimuksia tai virallisia asiakirjoja, joilla aviovarallisuutta jaetaan tai ositetaan.