3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

3.1. Mitä oikeuksia voidaan muokata sopimuksella, mitä ei? Minkälaisten erilaisten aviovarallisuusjärjestelmien välillä puolisot voivat tehdä valintansa?

Puolisot voivat tehdä avioehtosopimuksen (joka on laadittava notaarin antamana virallisena asiakirjana), jolla he voivat laajentaa tai rajoittaa lakisääteisen yhteisomistusjärjestelmän soveltamisalaa tai ottaa käyttöön erillisomistusjärjestelmän tai sellaisen erillisomistusjärjestelmän, jossa kertyneet tulot tasataan. Sopimus voidaan tehdä joko ennen avioitumista tai avioliiton aikana. Avioehtosopimusta voidaan muuttaa tai se voidaan kumota. Jos sopimus kumotaan avioliiton aikana, puolisoihin sovelletaan lainsäädännön nojalla lakisääteistä yhteisomistusjärjestelmää, elleivät puolisot muuta päätä. Kolmansien osapuolten osalta puolisot voivat viitata avioehtosopimukseen, jos sopimuksen tekeminen ja sen sisältö on ollut kolmannen osapuolen tiedossa (perheistä ja holhoojista annetun lain 47 pykälä ja 471 pykälä).

Puolisot eivät saa laajentaa yhteisomistuksen soveltamisalaa niin, että se koskee seuraavia:

  • 1) omaisuus, joka saatetaan saada myöhemmin perintönä, testamenttilahjoituksena tai lahjoituksena;
  • 2) omaisuuden yhteisomistuksesta johtuvat omistusoikeudet, sanotun vaikuttamatta erityisten säännösten soveltamiseen (esimerkiksi yhteisomistus siviiliyhtiöstä tai henkilöyhtymästä);
  • 3) luovuttamattomat oikeudet, jotka voidaan antaa vain yhdelle henkilölle;
  • 4) vahingonkorvausvaatimukset henkilövahingoista tai sairaudesta, ellei korvauksia katsota osaksi yhteistä omaisuutta, tai korvausvaatimukset aiheutuneesta vahingosta;
  • 5) puolisoiden perusteettomat vaatimukset, jotka koskevat työstä saatavaa palkkatuloa tai muita tuoton saamiseksi toteutetuista toimista saatavia tuloja (perheistä ja holhoojista annetun lain 49 pykälä).

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Avioehtosopimus on tehtävä notaarin antamana virallisena asiakirjana; muussa tapauksessa se on pätemätön (perheistä ja holhoojista annetun lain 47 pykälän 1 momentti ja siviililain 73 pykälän 2 momentti).

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Avioehtosopimus voidaan tehdä ennen avioitumista, jolloin se tulee voimaan avioitumishetkellä, tai avioliiton aikana, jolloin se tulee voimaan välittömästi.

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Puolisot voivat muuttaa avioehtosopimusta milloin tahansa, mutta sopimuksen on aina vastattava 3.2 kohdassa kuvattuja virallisia vaatimuksia. Puolan lainsäädännössä ei säädetä vähimmäisajasta avioehtosopimuksen laatimisen ja muuttamisen välillä.