5 Mitkä ovat avioeron/asumuseron vaikutukset?

5.1. Miten omaisuus (oikeudet in rem) jaetaan?

Jos lakisääteinen yhteisomistusjärjestelmä raukeaa, yhteistä omaisuutta säännellään yhdessä perittyä omaisuutta koskevilla säännöksillä ja yhteisen omaisuuden jakamista puolestaan kuolinpesien jakamista koskevilla säännöksillä (perheistä ja holhoojista annetun lain 46 pykälä).

Yhteinen omaisuus voidaan jakaa, jos yhteisomistusjärjestelmä kumotaan avioliiton aikana esimerkiksi tuomioistuimen päätöksen tai sopimuksen perusteella tai jos yhteisomistusjärjestelmä raukeaa avioliiton purkamisen yhteydessä (avioero tai asumusero). Yhteistä omaisuutta ei jaeta avioero- tai asumuseromenettelyjen yhteydessä. Useimmiten yhteinen omaisuus jaetaan erillisessä menettelyssä. Avioero ja asumusero myönnetään tuomioistuimen päätöksellä. Yhteinen omaisuus voidaan jakaa tuomioistuimessa tai sopimuksella, joka on laadittava notaarin antamana virallisena asiakirjana, jos yhteiseen omaisuuteen kuuluu kiinteistöjä (samaa koskee muita erityisiä oikeuksia).

Puolisoiden osuudet yhteisestä omaisuudesta ovat tasapuoliset, ellei avioehtosopimuksella ole muuta määrätty. Tuomioistuinta voidaan pyytää määrittämään osuudet, jotka eivät ole tasapuoliset (perheistä ja holhoojista annetun lain 501 pykälä).

Kunkin puolison on maksettava takaisin kaikki kulut ja menot, jotka on suoritettu yhteisestä omaisuudesta kyseisen puolison henkilökohtaista omaisuutta varten, lukuun ottamatta tuloja kerryttäneeseen omaisuuteen liittyviä kuluja ja menoja. Puoliso voi vaatia, että kulut ja menot, jotka on suoritettu kyseisen puolison henkilökohtaisesta omaisuudesta yhteiseen omaisuuteen, on korvattava. Kumpikaan puolisoista ei voi vaatia sellaisten kulujen ja menojen korvaamista, joilla on vastattu perheen tarpeisiin, ellei niillä ole korotettu yhteisen omaisuuden arvoa yhteisomistusjärjestelmän raukeamishetkellä. Korvaus suoritetaan yhteistä omaisuutta jaettaessa. Tuomioistuin voi kuitenkin päättää, että kulut on korvattava aiemmin, jos se on tarpeen perheen hyvinvoinnin varmistamiseksi (perheistä ja holhoojista annetun lain 45 pykälän 1 ja 2 momentti).

5.2. Kuka on vastuussa veloista avioeron/erilleen muuttamisen jälkeen?

Puolisot ovat avioeron/asumuseron jälkeen edelleen vastuussa otetuista veloista. Yhteisen omaisuuden jakaminen ei koske velkoja. Puolisoiden väliset sopimukset velkojen takaisinmaksusta eivät sido velkojia, ellei velkoja anna suostumustaan siihen, että toinen puolisoista ottaa velan vastuulleen.

5.3. Voiko toinen puoliso vaatia toiselta puolisolta avio-oikeuden alaisen omaisuuden esinekohtaisen jaon lisäksi erityistä tasausmaksua rahassa?

Jos kertyneiden tulojen tasaamiseen perustuva erillisomistusjärjestelmä kumotaan, kunkin puolison omaisuuden arvon kasvu järjestelmän soveltamisaikana voidaan tasata rahallisella korvauksella tai luontoissuorituksella (perheistä ja holhoojista annetun lain 514 pykälän 1 momentti). Tätä tasinkoa koskeva vaade on esitettävä kymmenen vuoden kuluessa (siviililain 118 pykälä).