2 Onko olemassa lakisääteinen avio-omaisuutta koskevaa menettelyä, ja jos on, mitä se sisältää?

2.1. Kuvatkaa yleisperiaatteet: Kuuluuko osa puolisoiden omaisuudesta omaisuuden yhteisyyden järjestelmän piiriin? Kuuluuko osa puolisoiden omaisuudesta omaisuuden erillisyyden varaan rakentuvan aviovarallisuusjärjestelmän piiriin?

I) Ellei avioehtosopimuksessa muuta määrätä, sovelletaan yhteisomistusjärjestelmää (siviililain 1717 pykälä).

Yhteiseksi omaisuudeksi katsotaan muun muassa seuraavat:

 • (a) puolisoiden työstä saama palkkatulo ja kaikki omaisuus, jonka puolisot hankkivat avioliiton aikana ja jota ei jätetä lainsäädännön nojalla järjestelmän soveltamisalan ulkopuolelle (siviililain 1724 pykälä).

Puolisoiden erilliseksi omaisuudeksi katsotaan muun muassa seuraavat:

 • (a) omaisuus, jonka jompikumpi puolisoista omistaa avioitumishetkellä;
 • (b) omaisuus, jonka puoliso on saanut avioliiton aikana perintönä tai lahjana;
 • (c) omaisuus, joka on saatu avioliiton aikana aiemmin saadun oikeuden nojalla (siviililain 1722 ja 1723 pykälä).

2.2. Sisältyykö aviovarallisuusjärjestelmään lakimääräisiä olettamia siitä, miten puolisoiden omaisuus on jaettava avioliiton purkauduttua?

Ellei muuta osoiteta, irtain omaisuus katsotaan osaksi yhteistä omaisuutta (siviililain 1725 pykälä).

2.3. Pitääkö puolisoiden luetteloida oma omaisuutensa? Jos, milloin ja miten?

Portugalin lainsäädännössä ei vaadita omaisuuden luettelointia.

2.4. Kenellä on oikeus hallita omaisuutta avioliiton aikana? Kenellä on oikeus luovuttaa omaisuutta? Saako yksi puoliso luovuttaa/hallinnoida omaisuutta yksin, vai vaaditaanko luovutukseen toisen puolison suostumus (esim. myytäessä puolisoiden asunto)? Jos luovutukseen tarvitaan lain mukaan puolison suostumus ja puoliso luovuttaa omaisuuttaan kolmannelle hankkimatta siihen puolisonsa suostumusta, onko luovutus pätevä vai voidaanko se julistaa pätemättömäksi? Jos, niin millä edellytyksillä?

Yhteinen omaisuus on molempien puolisoiden hallinnassa. Kiinteän omaisuuden kiinnittämiseen ja luovuttamiseen tarvitaan molempien puolisoiden suostumus. Jos tällainen oikeustoimi on toteutettu ilman toisen puolison suostumusta, se voidaan riitauttaa.

Kumpikin puolisoista hallitsee omaa omaisuuttaan itsenäisesti. Kumpikin puolisoista hallitsee yksinoikeudella myös seuraavia omaisuuden osia, vaikka ne kuuluisivat yhteiseen omaisuuteen:

 • (a) tulot, jotka hän saa työstään;
 • (b) omat tekijänoikeudet;
 • (c) yhteinen omaisuus, jonka hänellä on ollut ennen avioliittoa tai jonka hän on saanut ilmaiseksi avioliiton aikana, sekä kaikki kyseiseen omaisuuteen liittyvät oikeudet;
 • (d) kaikki omaisuus, joka on annettu lahjoituksena tai testamenttilahjoituksena molemmille puolisoille, mutta jonka hallintaoikeutta ei ole annettu toiselle puolisoista, erityistapauksia lukuun ottamatta;
 • (e) irtain omaisuus, joka kuuluu toiselle puolisolle tai yhteiseen omaisuuteen ja jota vain toinen puolisoista käyttää työvälineenään;
 • (f) toiselle puolisolle kuuluva omaisuus, jos kyseinen puoliso ei voi hallita omaisuutta siksi, että se sijaitsee kaukaisessa tai tuntemattomassa paikassa, tai jostakin muusta syystä edellyttäen, että omaisuuden hallintaan ei ole annettu asianmukaisia valtuuksia;
 • (g) omaisuus, joka kuuluu toiselle puolisolle, jos kyseinen puoliso antaa siihen valtuudet (siviililain 1678 pykälä).

Kumpikin puolisoista voi avata omissa nimissään pankkitilin ja sulkea sen rajoituksetta riippumatta siitä, mitä aviovarallisuusjärjestelmää sovelletaan (siviililain 1680 pykälä).

2.5. Voiko toinen puoliso määrätä puolisoiden omaisuudesta yksin toista puolisoa sitovalla tavalla?

Molemmat puolisot ovat vastuussa veloista, jotka jompikumpi puolisoista on ottanut ennen avioitumista tai avioliiton aikana perhe-elämän tavallisten kulujen kattamiseksi, tai veloista, jotka maksuvelvollinen puoliso on ottanut avioliiton aikana puolisoiden yhteistä etua varten omien hallintaoikeuksiensa mukaisesti (siviililain 1691 pykälä).

2.6. Kuka on vastuussa avioliiton aikana otetuista veloista? Mitä omaisuutta velkojat voivat käyttää velkojensa vastineena?

Seuraavat velat ovat molempien puolisoiden vastuulla:

 • (a) velat, jotka molemmat puolisot ovat ottaneet tai toinen puolisoista on ottanut toisen puolison suostumuksella ennen avioitumista tai avioliiton aikana (siviililain 1691 pykälän 1 momentin a alamomentti);
 • (b) velat, jotka jompikumpi puolisoista on ottanut ennen avioitumista tai avioliiton aikana perhe-elämän tavallisten kulujen kattamiseksi (siviililain 1691 pykälän 1 momentin b alamomentti);
 • (c) velat, jotka maksuvelvollinen puoliso on ottanut avioliiton aikana puolisoiden yhteistä etua varten omien hallintaoikeuksiensa mukaisesti (siviililain 1691 pykälän 1 momentin c alamomentti);
 • (d) velat, jotka jompikumpi puolisoista on ottanut liiketoiminnan osana, ellei voida osoittaa, että velkoja ei ole otettu puolisoiden yhteistä etua varten, tai jos sovelletaan erillisomistusjärjestelmää (siviililain 1691 pykälän 1 momentin d alamomentti);
 • (e) velat, jotka aiheuttavat rasitteen lahjoituksille, perinnöille tai testamenttilahjoituksille, jos ne on määritetty osaksi yhteistä omaisuutta (siviililain 1691 pykälän 1 momentin e alamomentti ja 1693 pykälän 2 momentti).

Yleisesti sovellettavan yhteisomistuksen nojalla velat, jotka jompikumpi puolisoista on ottanut ennen avioitumista, katsotaan yhteiseksi omaisuudeksi vain siinä tapauksessa, että ne on otettu molempien puolisoiden yhteistä etua varten (siviililain 1691 pykälän 2 momentti). Seuraavat velat ovat vain yhden puolison vastuulla (siviililain 1692 pykälä): kaikki velat, jotka jompikumpi puolisoista on ottanut ennen avioitumista tai avioliiton aikana ilman toisen puolison suostumusta ja jotka eivät kuulu siviililain 1691 pykälän 1 momentin b tai c alamomentin soveltamisalaan; kaikki velat, jotka johtuvat rikoksista, vahingonkorvauksista ja korvauksista, oikeudenkäyntikuluista tai sakoista, jotka on annettu yksinomaan toiseen puolisoon liittyvien toimien takia, lukuun ottamatta tapauksia, joissa toimet johtavat ainoastaan siviilioikeudelliseen vastuuseen ja jotka kuuluvat siviililain 1691 pykälän 1 tai 2 momentin soveltamisalaan; sekä kaikki velat, joihin ei voida siviililain 1694 pykälän 2 momentin ehtojen nojalla soveltaa yhteisomistusta.