1 Mitä lakia sovelletaan?

1.1. Mitä maan lain mukaan aviopuolisoiden aviovarallisuussuhteet määräytyvät, jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia? Minkä periaatteet/säännöt määrittävät sovellettavan lain? Vaikuttaako joissakin tapauksissa lainvalintaan kansainväliset konventiot? Jos vaikuttaa, niin minkälaisissa tapauksissa?

Siviililain 2590 pykälän nojalla puolisoiden aviovarallisuuteen sovelletaan heidän valitsemaansa lainsäädäntöä. Jos valintaa ei tehdä, aviovarallisuuteen sovelletaan avioliiton yleisiin vaikutuksiin sovellettavaa lainsäädäntöä. Siviililain 2589 pykälässä säädetään, että avioliiton yleisiin vaikutuksiin sovelletaan puolisoiden yhteisen pysyvän asuinpaikan lainsäädäntöä, ja jos puolisoilla ei ole yhteistä pysyvää asuinpaikkaa, puolisoiden yhteisen kotimaan lainsäädäntöä. Jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia, sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä, jossa avioliitto on solmittu. On kuitenkin syytä panna merkille, että näistä säännöksistä poiketen perheen asuntoa koskeviin puolisoiden oikeuksiin ja kyseiseen asuntoon liittyvään sääntelyjärjestelmään sovelletaan sen paikan lainsäädäntöä, jossa asunto sijaitsee. Romania ei ole aviovarallisuusjärjestelmään sovellettavasta laista 14 päivänä maaliskuuta 1978 tehdyn Haagin yleissopimuksen sopimusosapuoli.

1.2. Voivatko puolisot valita sovellettavan lain? Jos puolisoilla on mahdollista valita sovellettava laki, mitkä periaatteet ohjaavat lainvalintaa (esim. valittavat lait, muodolliset vaatimukset, takautuvuus)?

Puolisot voivat valita aviovarallisuusjärjestelmäänsä sovellettavan lainsäädännön. Valintaa rajoitetaan siviililain 2590 pykälän 2 momentilla seuraavasti: sen valtion lainsäädäntö, jonka alueella jommallakummalla puolisoista on pysyvä asuinpaikka valintapäivänä; sen valtion lainsäädäntö, jonka kansalainen jompikumpi puolisoista on valintapäivänä; tai sen valtion lainsäädäntö, jossa puolisoilla on ensimmäinen pysyvä yhteinen asuinpaikka avioitumisen jälkeen. Lainsäädännön valintaa koskeva sopimus voidaan tehdä ennen avioitumista, vihkimishetkellä tai avioliiton aikana. Sopimuksen on muotonsa puolesta vastattava sovellettavaksi valitun lainsäädännön tai sopimuksen tekopaikan lainsäädännön vaatimuksia. Puolisoiden on kuitenkin kaikissa tapauksissa allekirjoitettava ja päivättävä asiakirja. Valittua lainsäädäntöä ei sovelleta takautuvasti, elleivät puolisot muuta päätä. Lainsäädännöllä ei saa heikentää kolmansien osapuolten oikeuksia.