3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

3.1. Mitä oikeuksia voidaan muokata sopimuksella, mitä ei? Minkälaisten erilaisten aviovarallisuusjärjestelmien välillä puolisot voivat tehdä valintansa?

Puolisot voivat valita lakisääteisen yhteisomistusjärjestelmän, perinteisen yhteisomistusjärjestelmän tai erillisomistusjärjestelmän. Perinteisessä yhteisomistusjärjestelmässä puolisot voivat laajentaa tai rajoittaa yhteisen omaisuuden soveltamisalaa, määrittää yhteisen omaisuuden mahdollisen tulevassa jakamisessa käytettävät menettelyt tai päättää, että tiettyihin hallintatoimiin tarvitaan molempien puolisoiden suostumus. Jos puolisot valitsevat erillisomistusjärjestelmän, kumpikin puolisoista pitää itsellään omaisuuden, jonka hän on omistanut ennen avioitumista, ja saa yksinomaisen omistusoikeuden omaisuuteen, jonka hän itse hankkii avioliiton aikana. Puolisot eivät voi poiketa ensisijaisesta järjestelmästä, jota säännellään siviililain 313–328 pykälällä, riippumatta siitä, minkä varallisuusjärjestelmän he ovat valinneet.

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Avioehtosopimus, jolla valitaan muu järjestelmä kuin lakisääteinen yhteisomistusjärjestelmä, on vahvistettava notaarilla. Muussa tapauksessa se on täysin pätemätön.

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Avioehtosopimus voidaan tehdä ennen avioitumista, jolloin se tulee voimaan vasta vihkimispäivänä. Avioehtosopimus voidaan myös tehdä avioliiton aikana, jolloin sitä sovelletaan sopimuksen varsinaisesta tekemispäivästä lähtien (siviililain 330 pykälä).

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Jos avioliitto on solmittu vähintään yhtä vuotta aikaisemmin, puolisot voivat siviililain 369 pykälän nojalla halutessaan vaihtaa voimassa olevan aviovarallisuusjärjestelmän milloin tahansa toiseen järjestelmään tai muuttaa voimassa olevaa järjestelmää avioehtosopimusten tekemisestä annetussa lainsäädännössä asetettujen sisältö- ja muotovaatimusten mukaisesti.