2 Onko olemassa lakisääteinen avio-omaisuutta koskevaa menettelyä, ja jos on, mitä se sisältää?

2.1. Kuvatkaa yleisperiaatteet: Kuuluuko osa puolisoiden omaisuudesta omaisuuden yhteisyyden järjestelmän piiriin? Kuuluuko osa puolisoiden omaisuudesta omaisuuden erillisyyden varaan rakentuvan aviovarallisuusjärjestelmän piiriin?

Siviililain nojalla puolisot omistavat yhteisen omaisuuden jakamattomasti yhdessä. Tämä merkitsee sitä, että puolisoiden omistamia osuuksia ei määritetä kvantitatiivisesti. Koko aineellinen käyttöomaisuus (kiinteistöt ja irtaimistot) sekä kaikki oikeudet ja omistusoikeudet, jotka jompikumpi puoliso hankkii laillisesti avioliiton aikana, kuuluvat yhteiseen omaisuuteen, lukuun ottamatta perintönä saatua omaisuutta,

  • lahjoituksena saatua omaisuutta,
  • omaisuutta, joka jo luonteeltaan on tarkoitettu ainoastaan toisen puolison henkilökohtaisia tarpeita tai ammattia varten,
  • omaisuus, joka on palautettu omaisuuden palauttamista koskevien asetusten nojalla sille puolisolle, joka on alunperin omistanut omaisuuden ennen avioliiton alkamista, tai puolisolle, jolle omaisuus on palautettu, koska hän on alkuperäisen omistajan laillinen perijä. (siviililain (Občianskeho zákonníka (OZ)) 143 pykälä)

2.2. Sisältyykö aviovarallisuusjärjestelmään lakimääräisiä olettamia siitä, miten puolisoiden omaisuus on jaettava avioliiton purkauduttua?

Vastaavia oikeudellisia olettamia ei ole.

2.3. Pitääkö puolisoiden luetteloida oma omaisuutensa? Jos, milloin ja miten?

Omaisuuden luettelointia ei vaadita.

2.4. Kenellä on oikeus hallita omaisuutta avioliiton aikana? Kenellä on oikeus luovuttaa omaisuutta? Saako yksi puoliso luovuttaa/hallinnoida omaisuutta yksin, vai vaaditaanko luovutukseen toisen puolison suostumus (esim. myytäessä puolisoiden asunto)? Jos luovutukseen tarvitaan lain mukaan puolison suostumus ja puoliso luovuttaa omaisuuttaan kolmannelle hankkimatta siihen puolisonsa suostumusta, onko luovutus pätevä vai voidaanko se julistaa pätemättömäksi? Jos, niin millä edellytyksillä?

Yhteiseen omaisuuteen kuuluvaa omaisuutta voivat käyttää molemmat puolisot, jolleivät he määrää toisin.

Lisäksi puolisot jakavat yhteistä omaisuutta, sen käyttöä ja sen hoitoa koskevat kulut (OZ:n 144 pykälä). Mikäli vain jompikumpi puoliso on kattanut kulut henkilökohtaisesta omaisuudestaan, hän voi vaatia kuluista korvauksia yhteisen omaisuuden osituksen yhteydessä.

Jos puolisot eivät sovi yhteisen omaisuuden käyttötavasta tai omaisuuteen liittyvistä välttämättömistä kuluista huolehtimisesta, kumpi tahansa puoliso voi pyytää tuomioistuinta päättämään riidan kohteena olevasta asiasta. Kumpi tahansa puoliso voi huolehtia yhteistä omaisuutta koskevista tavanomaisista asioista. Tavanomaisen asian käsitettä ei ole määritelty siviililaissa, joten oikeuskäytäntöä ja asiaan liittyviä olosuhteita on kunkin oikeustapauksen yhteydessä harkittava erikseen. Esimerkiksi vuokrasopimuksen tekemistä sekä kiinteistön tai muun arvokkaan omaisuuden hankintaa tai myyntiä ei oikeuskäytännön nojalla pidetä tavanomaisena asiana. Muita asioita varten tarvitaan molempien puolisoiden suostumus. Muussa tapauksessa oikeustoimi on mitätön, mikäli toinen puoliso tai oikeustoimen kohteena oleva taho pyytää mitätöintiä.

2.5. Voiko toinen puoliso määrätä puolisoiden omaisuudesta yksin toista puolisoa sitovalla tavalla?

Kumpi tahansa puolisoista voi toteuttaa tavanomaisia asioita koskevia yhteiseen omaisuuteen liittyviä oikeustoimia. Ne velvoittavat molempia puolisoita yhdessä ja erikseen.

2.6. Kuka on vastuussa avioliiton aikana otetuista veloista? Mitä omaisuutta velkojat voivat käyttää velkojensa vastineena?

Yhteiseen omaisuuteen liittyvien oikeudellisten toimien osalta oikeudet ja velvollisuudet koskevat molempia puolisoita yhdessä ja erikseen (OZ:n 145 pykälän 2 momentti). Kumpikin puoliso on esimerkiksi velvollinen maksamaan yhteiseen omaisuuteen liittyvän velan koko summan, ja velkojalla on oikeus vaatia velanmaksua molemmilta puolisoilta erikseen ja yhdessä.

Puolisot toimivat itsenäisesti muissa kuin yhteiseen omaisuuteen liittyvissä asioissa. Avioliiton aikana otettujen velkojen osalta toisen puolison velkojalle voidaan kyseiseen lakiin perustuen suorittaa maksut yhteisestä omaisuudesta perintämenettelyn aikana. Kun yhteinen omaisuus myöhemmin jaetaan, kummankin puolison on korvattava yhteisestä omaisuudesta tämän henkilökohtaiseen omaisuuteen käytetty osuus (OZ:n 150 pykälä) (katso kohta 5.1).