3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

3.1. Mitä oikeuksia voidaan muokata sopimuksella, mitä ei? Minkälaisten erilaisten aviovarallisuusjärjestelmien välillä puolisot voivat tehdä valintansa?

Avioliiton alkamisen jälkeen puolisot voivat sopia lainsäädännössä määritetyn yhteisen omaisuuden laajentamisesta tai kaventamisesta.

Laajentaminen merkitsee sitä, että puolisot voivat sopia yhteisen omaisuuden kattavan myös sellaisen omaisuuden, joko muuten kuuluisi puolisoiden henkilökohtaiseen omaisuuteen (esimerkiksi omaisuus, joka on saatu lahjoituksena, perintönä tai vaihdossa ennen avioliiton alkua hankittuun omaisuuteen). Kaventaminen merkitsee sitä, että puolisot voivat sopia siitä, että jotkin yhteisen omaisuuden osat (esimerkiksi ainoastaan yhdelle puolisolle kuuluvasta omaisuudesta saatavat tuotot, edut ja saatavat) jätetään yhteisen omaisuuden ulkopuolelle.

Puolisot voivat vastaavasti sopia yhteisen omaisuuden hoidosta (OZ:n 143a pykälän 1 momentti). He voivat esimerkiksi määrätä, että yhteistä omaisuutta tai tiettyä omaisuutta hoitavat molemmat puolisot tai vain toinen heistä. Jos jompikumpi puoliso luovuttaa yhteisen hoidon ulkopuolelle rajattua omaisuutta, toinen puoliso ei voi vaatia luovutuksen mitätöimistä. Näitä yhteisen omaisuuden lakisääteiseen laajuuteen tehtäviä muutoksia sovelletaan ainoastaan omaisuuteen, joka on hankittu sopimuksen tekemisen jälkeen.

Puolisot voivat sopia siirretystä yhteisestä omaisuudesta. Tällöin yhteistä omaisuutta ei määritetä ennen avioliiton päättymispäivää. Tässä tapauksessa sopimuksella ei muuteta yhteisen omaisuuden laajuutta vaan sen määrittämishetkeä. Avioliiton aikana kumpikin puoliso saa siis tietyn omaisuuden henkilökohtaisen omistusoikeuden. Vasta avioliiton päättyessä kaikista tavaroista ja varoista luodaan yhteisen omaisuuden kokonaisuus, joka sitten ositetaan.

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Edellä kuvattujen avioehtosopimusten tekemistä, muuttamista tai purkamista varten vaaditaan notaarin laatima laillisesti oikeaksi todistettu asiakirja.

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Slovakian lainsäädännössä ei tunneta avioliittoa edeltäviä sopimuksia. Avioehtosopimukset voidaan siis tehdä vasta avioliiton alkamisen jälkeen. Mikäli sopimus koskee kiinteistöä, se tulee voimaan vastaa kiinteistörekisteriin rekisteröimisen jälkeen.

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Sopimusta voidaan muuttaa milloin tahansa avioliiton aikana. Ollakseen pätevä myös muutetun sopimuksen on oltava muodoltaan notaarin laatima virallisesti oikeaksi todistettu asiakirja.