5 Mitkä ovat avioeron/asumuseron vaikutukset?

5.1. Miten omaisuus (oikeudet in rem) jaetaan?

Jollei muusta ole tehty sopimusta, avioliiton purkaminen merkitsee myös yhteisen omaisuuden järjestelmän purkamista, mikä johtaa yhteisen omaisuuden ositukseen (OZ:n 148 pykälän 1 momentti). Ositus tehdään puolisoiden välisellä sopimuksella. Vaihtoehtoisesti osituksen tekee tuomioistuin jommankumman puolison niin pyytäessä. Molemmissa tapauksissa kummankin puolison osuutta pidetään samanarvoisena. Kummallakin puolisolla on oikeus vaatia korvausta kuluista, jotka hän on yhteisen omaisuuden hyväksi maksanut henkilökohtaisesta omaisuudestaan. Vastaavasti kummallakin puolisolla on velvollisuus korvata yhteisestä omaisuudesta hänen henkilökohtaisen omaisuutensa hyväksi maksetut kulut. Yhteisen omaisuuden osituksessa on erityisesti otettava huomioon alaikäisten lasten tarpeet sekä se, miten kukin puoliso on hoitanut perheen tarpeita ja millainen heidän yhteisen omaisuuden hankintaan ja hoitoon antama panoksensa on ollut. Työn määrää arvioitaessa on otettava huomioon myös yhteisten lasten ja yhteisen kotitalouden hoito (OZ:n 150 pykälä).

Mikäli ositusta koskevaan sopimukseen ei ole päästy kolmen vuoden kuluessa yhteisen omaisuuden purkamisesta eikä kumpikaan puoliso ole pyytänyt tuomioistuimelta päätöstä yhteisen omaisuuden osituksesta, oletetaan, että yhteiseen omaisuuteen kuuluva irtaimisto on sitä tarpeitaan, perheen tarpeita ja kotitaloutta varten ainoana omistajana käyttävän puolison omaisuutta. Muu irtaimisto ja kiinteistöt ovat yhteisessä omistuksessa, joten puolisoilla on niistä yhtä suuri osuus. Sama koskee puolisoiden muita yhteisiä omistusoikeuksia, kuten oikeuksia yhteisiin talletuksiin ja vaateisiin (OZ:n 149 pykälän 4 momentti).

5.2. Kuka on vastuussa veloista avioeron/erilleen muuttamisen jälkeen?

Kolmen vuoden ositusajan kuluttua tuloksetta loppuun, oikeudelliseksi olettamaksi muodostuu, että entisillä puolisoilla on velkojen osalta yhtä suuret velvoitteet. Mikäli puolisot sopivat asiasta tuomioistuimen ulkopuolella tai oikeudenkäynnissä, selvitetään myös avioliiton aikana hankitut velat ja niiden hoidosta koituneet velat. Tämä selvitys on pätevä ainoastaan puolisoiden välillä, eikä se sido kolmansia osapuolia. Täten kolmansilla osapuolilla on oikeus vaatia velan maksua kummalta tahansa entisistä puolisoista.

5.3. Voiko toinen puoliso vaatia toiselta puolisolta avio-oikeuden alaisen omaisuuden esinekohtaisen jaon lisäksi erityistä tasausmaksua rahassa?

Kummallakin puolisolla on oikeus vaatia korvauksia hänen henkilökohtaisesta omaisuudestaan yhteisen omaisuuden hyväksi maksetuista kuluista. Tämä vaade on maksettava toisen puolison yhteistä omaisuutta koskevasta osuudesta.

Yhteistä omaisuutta selvitettäessä omaisuus on jaettava puolisoiden kesken suhteessa heidän osuuksiensa suuruuteen. Mikäli jommallekummalle puolisolle ositettu osuus on suurempi kuin hänen osuutensa yhteisestä omaisuudesta, hänellä on velvollisuus korvata erotus toiselle puolisolle rahallisesti.