3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

3.1. Mitä oikeuksia voidaan muokata sopimuksella, mitä ei? Minkälaisten erilaisten aviovarallisuusjärjestelmien välillä puolisot voivat tehdä valintansa?

Slovenian uusi avioliitosta ja perhesuhteista annettu laki sisältää määräykset omaisuuden hallintatapaa ja juridisia suhteita koskevasta sopimuksesta. Omaisuuden hallintatapaa ja juridisia suhteita koskevalla sopimuksella puolisot sopivat omaisuuden hallintatavasta, joka poikkeaa lakisääteisestä hallintatavasta. Sopimuksella puolisot voivat myös yksimielisesti sopia kaikista muista omaisuusjärjestelyistä, jotka ovat voimassa avioliiton aikana sekä myös avioerossa. Ennen kuin omaisuuden hallintatapaa ja juridisia suhteita koskeva sopimus solmitaan, puolisoiden tulee ilmoittaa omaisuutensa toisilleen; muussa tapauksessa omaisuuden hallintatapaa ja juridisia suhteita koskeva sopimus voidaan kiistää. Omaisuuden hallintatapaa ja juridisia suhteita koskevaan sopimukseen voi myös sisältyä sopimus vastavuoroisesta tuesta ja sopimus puolisolle avioeron jälkeen maksettavasta tuesta.

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Puolisoiden väliset sitovat sopimukset ja niiden muutokset on laadittava notaarin antamana virallisena asiakirjana.

Puolisoiden välinen omaisuuden hallintatapaa ja juridisia suhteita koskeva sopimus on laadittava välittömästi voimaan tulevana, notaarin vahvistamana asiakirjana. Ennen sopimuksen allekirjoittamista notaarilla on velvollisuus selostaa sen sisältö, ja sopimus merkitään omaisuuden hallintatapaa ja juridisia suhteita koskevien sopimusten rekisteriin. Jos omaisuuden hallintatapaa ja juridisia suhteita koskeva sopimus ei ole pätevä, puolisoiden omaisuuteen sovelletaan lakisääteistä hallintatapaa. Jos omaisuuden hallintatapaa ja juridisia suhteita koskevaa sopimusta ei ole merkitty omaisuuden hallintatapaa ja juridisia suhteita koskevien sopimusten rekisteriin, suhteessa kolmansiin henkilöihin oletetaan, että puolisoiden välisiin omaisuussuhteisiin sovelletaan lakisääteistä hallintatapaa.

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Sopimuksia, joiden nojalla erillinen omaisuus on osa yhteistä omaisuutta, voidaan tehdä vain avioliiton aikana.

Vapaasti voidaan sopia seuraavaa: Sopimusperustaista omaisuuden hallintatapaa sovelletaan puolisoihin siitä hetkestä, kun sopimus omaisuuden hallintatavasta ja juridisista suhteista on solmittu, ellei sopimuksessa itsessään määrätä toisin. Avioliittoon aikovien välinen omaisuuden hallintatapaa ja juridisia suhteita koskeva sopimus tulee voimaan avioliiton solmimispäivänä tai sellaisena myöhempänä päivänä, jonka avioliittoon aikovat ovat määränneet omaisuuden hallintatapaa ja juridisia suhteita koskevassa sopimuksessa.

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Vapaasti voidaan sopia seuraavaa: Puolisot voivat muuttaa jo solmittua omaisuuden hallintatapaa ja juridisia suhteita koskevaa sopimusta laatimalla välittömästi voimaan tulevan, notaarin vahvistaman asiakirjan, ja tämä muutos merkitään omaisuuden hallintatapaa ja juridisia suhteita koskevien sopimusten rekisteriin.