5 Mitkä ovat avioeron/asumuseron vaikutukset?

5.1. Miten omaisuus (oikeudet in rem) jaetaan?

Molemmilla puolisoista on oikeus vaatia omaisuuden jakamista tuomioistuimessa avioliiton purkamisen jälkeen (sekä avioliiton aikana). Myös jommankumman puolison velkoja voi pyytää jakamista sellaisten velvoitteiden perusteella, jotka eivät sido toista puolisoista. Osituksen ensimmäisessä vaiheessa määritetään yhteinen omaisuus ja siihen liittyvät puolisoiden osuudet. Yhteistä omaisuutta jaettaessa puolisoiden osuuksia ei voida määrittää erikseen kunkin omaisuuserän osalta. Tämän takia määritetään vain kummankin puolison osuus kaikesta omaisuudesta. Yhteisen omaisuuden tasapuolisia osuuksia koskeva olettama voidaan riitauttaa. Tällaisissa riita-asioissa tuomioistuin ottaa huomioon kaikki asiaan vaikuttavat olosuhteet (etenkin puolisoiden tulot; tuen, jonka jompikumpi puolisoista antaa toiselle puolisolle; sen, kumpi puolisoista on lasten huoltaja; puolisoiden vastuun kodin ja lasten hoitamisesta; yhteisen omaisuuden hoitamisesta puolisoille aiheutuneet kulut sekä kaiken muun osallistumisen yhteisen omaisuuden hallintaan, ylläpitoon ja kasvattamiseen).

Kun puolisoiden osuudet on määritetty, puolisot voivat sopia siitä, miten omaisuus jaetaan. Jos omaisuus erotellaan, puolisot voivat valita fyysisen erottelun tai siviilioikeudellisen erottelun tai niiden yhdistelmän. Jos puolisot eivät saa tehtyä asiasta sopimusta, tuomioistuimen on siviilioikeudellisessa hakemusasiassa ensin toimitettava fyysinen erottelu, joka on etusijalla siviilioikeudelliseen erotteluun nähden. Siinä omaisuus myydään ja myynnistä saatu tuotto jaetaan puolisoiden kesken. Fyysisen erottelun yhteydessä kumpikin puoliso saa oman osuutensa mukaisesti omaisuuden, johon hänellä on osoitetusti toista suurempi oikeutettu intressi. Puoliso saa itselleen omaisuuden, joka liittyy hänen ammattinsa harjoittamiseen tai muihin toimiin, jonka avulla hän voi hankkia ansiotuloja tai joka on tarkoitettu yksinomaan hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä ja joka ei ole osa hänelle kuuluvaa erillistä omaisuutta.

5.2. Kuka on vastuussa veloista avioeron/erilleen muuttamisen jälkeen?

Puolisot ovat avioeron jälkeen yhdessä vastuussa yhteisistä veloistaan yhteisen omaisuuden jakamiseen asti. Osituksen yhteydessä myös velat jaetaan puolisoiden kesken. Jos velkoja ei jaeta, puolisot vastaavat niistä edelleen yhdessä.

5.3. Voiko toinen puoliso vaatia toiselta puolisolta avio-oikeuden alaisen omaisuuden esinekohtaisen jaon lisäksi erityistä tasausmaksua rahassa?

Jos jommankumman puolison yhteisten velkojen maksamiseen käyttämän erillisen omaisuuden arvo on suurempi kuin hänen osuutensa kyseisistä veloista, hän voi vaatia toista puolisoa maksamaan erotuksen.