9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Viimeistään 28.1.2019 nostettuihin kanteisiin, annettuihin tuomioihin ja julkaistuihin asiakirjoihin nähden Espanjan tuomioistuimilla on kansainvälinen toimivalta tällaisissa asioissa, mikäli toinen puoliso/kumppani on Espanjan kansalainen tai hänen tavallinen asuinpaikkansa on Espanjassa (siviiliprosessilain 50–60 pykälä). Asiallinen toimivalta ja paikallinen toimivalta on sen alueen tuomioistuimella, jossa puolisoilla / parisuhteen osapuolilla on viimeksi ollut yhteinen pysyvä asuinpaikka, tai toissijaisesti sen alueen tuomioistuimella, jossa vastaajalla on pysyvä asuinpaikka.

Lainsäädännössä säädetään erikseen myös asioista, joihin ei sovelleta kansainvälistä toimivaltaa (siviiliprosessilain 36 pykälä).

Neuvoston asetusta (EU) nro 2016/1103, joka on hyväksytty 24. kesäkuuta 2016, sovelletaan kaikkiin 29.1.2019 tai sen jälkeen nostettuihin kanteisiin, annettuihin tuomioihin ja julkaistuihin asiakirjoihin riippumatta avioitumisen ajankohdasta.

Tässä asetuksessa määrätään, että toimivaltaiset viranomaiset ovat seuraavat:

- Aviovarallisuuteen liittyvissä asioissa toisen puolison kuoltua toimivalta on perintöasioissa toimivaltaisella tuomioistuimella (artikla 4).

- Aviovarallisuuteen liittyvissä asioissa haettaessa avioeroa, asumuseroa tai avioliiton purkamista toimivalta on yleensä tuomioistuimella, jolla on oikeus ratkaista avioliittoa koskevat riidat.

- Muissa tapauksissa puolisot voivat sopia, että toimivalta on sillä jäsenvaltiolla, jonka lakia sovelletaan, tai jäsenvaltiolla, jossa avioliitto on solmittu. Tätä koskevan sopimuksen on oltava kirjallinen ja päivätty ja siinä on oltava osapuolten allekirjoitukset. Jos sopimusta ei ole, jäsenvaltion tuomioistuimilla on yleensä toimivalta ratkaista kaikki kysymykset, jotka liittyvät aviovarallisuuteen, paitsi milloin on kysymyksessä toisen puolison kuolema tai avioliittoa koskeva riita, seuraavasti:

  • tuomioistuin, jonka alueella puolisot tavallisesti asuvat yhdessä asian tullessa vireille; tai mikäli tätä ei voida soveltaa,
  • tuomioistuin, jonka alueella puolisot ovat viimeksi tavallisesti asuneet yhdessä, mikäli toinen heistä asuu siellä edelleen; tai mikäli tätä ei voida soveltaa,
  • tuomioistuin, jonka alueella vastaaja asuu; tai mikäli tätä ei voida soveltaa,
  • tuomioistuin, joka on puolisoiden yhteisen kansalaisuuden alueella.
  • Muissa kuin riita-asioissa nämä toimivaltaa koskevat säännöt sitovat Espanjan notaareja – jotka jäsenvaltio on Espanjassa nimittänyt artiklassa 3.2 tarkoitetuksi tuomioistuimeksi – joskin he voivat toimia vapaasti esimerkiksi laatiessaan avioehtosopimuksia tai lainvalintasopimuksia.