8 Mitä laki määrää rekisteröityneiden ja rekisteröimättömien parien omaisuudesta?

Rekisteröity parisuhde Rekisteröidyistä parisuhteista annetun lain nro 1994:1117 (parisuhdelaki) voimassaolo päättyi vuoden 2009 huhtikuun lopussa. Samalla samaa sukupuolta olevat pariskunnat saivat oikeuden mennä avioliittoon. Kumotulla parisuhdelailla on edelleen oikeusvaikutuksia sellaisten pariskuntien osalta, jotka rekisteröivät parisuhteensa ennen vuoden 2009 huhtikuun loppua ja jotka eivät ole sen jälkeen muuttaneet parisuhdettaan avioliitoksi. Siirretyn yhteisen omaisuuden järjestelmää sovelletaan kokonaisuudessaan rekisteröityjen parisuhteiden osalta.

Avoliitto Ruotsin lainsäädännössä avoliittoa säädellään erityisellä lailla ( avoliittolaki nro 2003:376). Avoliittolakia sovelletaan kahteen henkilöön, jotka eivät ole naimisissa, jotka ovat samaa tai eri sukupuolta ja jotka elävät parisuhteessa pysyvästi yhdessä samassa taloudessa. Laki on tarkoitettu taloudellisesti heikommassa asemassa olevan osapuolen suojaksi. Parisuhteen rekisteröintiä ei tarvita. Avoliiton loppuessa (2 pykälä) jompikumpi osapuoli voi vaatia omaisuuden ositusta vuoden kuluessa (8 pykälä). Avoliittolain nojalla omaisuuden ositusta koskevat säännöt perustuvat avioliittolain ositussääntöihin. Avoliittolain nojalla osituksen kohteena oleva omaisuus ei kuitenkaan ole läheskään yhtä laaja. Ainoastaan avoparin yhteinen koti ja kodin irtaimisto, jotka on hankittu yhteistä käyttöä varten, ovat osituksen kohteena (niin sanottu avovarallisuus). Pääasiassa virkistyskäyttöön tarkoitettu omaisuus sekä ennen avoliiton alkamista hankittu omaisuus on suljettu osituksen ulkopuolelle. Avovarallisuuden nettoarvo jaetaan. Suurimman osan avovarallisuudesta omistava puoliso voi valita, tasataanko arvojen erotus maksamalla kertakorvaus vai luovuttamalla arvoltaan vastaava määrä omaisuutta (17 pykälä). Avopuolisolle, jolla on suurempi tarve kodille, voidaan myöntää oikeus asunnon hallussapitoon avoliiton päättyessä, vaikka toinen avopuoliso omistaisikin kodin yksin. Edellytyksenä on, että kiinteistö on vuokrattu tai sitä koskee asumisoikeus (ruotsiksi: bostadsrätt) (22 pykälä). Avopuolisoihin sovelletaan samoja yhteisen kodin luovutusta koskevia rajoituksia kuin aviopuolisoihinkin (23–25 pykälä). Avopuolisot voivat sopia, että heihin ei sovelleta avoliittolain omaisuuden ositusta koskevia sääntöjä (9 pykälä). Omaisuuden ositusta koskeva vaade on jätettävä viimeistään vuoden kuluessa parisuhteen päättymisestä (8 pykälän 2 momentti). Lisäksi avoliitossa elävät pariskunnat voivat aviopuolisoiden tavoin tehdä alustavan sopimuksen omaisuuden osituksesta, jos avoliitto on päättymässä (9 pykälä).