2 Onko olemassa lakisääteinen avio-omaisuutta koskevaa menettelyä, ja jos on, mitä se sisältää?

2.1. Kuvatkaa yleisperiaatteet: Kuuluuko osa puolisoiden omaisuudesta omaisuuden yhteisyyden järjestelmän piiriin? Kuuluuko osa puolisoiden omaisuudesta omaisuuden erillisyyden varaan rakentuvan aviovarallisuusjärjestelmän piiriin?

Englanti/Wales

Englannissa ja Walesissa ei sinällään ole käytössä aviovarallisuusjärjestelmää eikä omaisuuden yhteisomistusta, joten avioliitto ei periaatteessa vaikuta omistussuhteisiin. Avioerotilanteissa tuomioistuimet voivat kuitenkin melko vapaasti tehdä erilaisia päätöksiä (niin sanotut korvauspäätökset) (katso vastaus 5.1 kohdassa).

Skotlanti

Skotlannissa sovelletaan mukautettua erillisen omaisuuden järjestelmää. Yleisenä sääntönä on, että avioliitto ei vaikuta omaisuuden omistussuhteisiin (perhelainsäädännöstä (Skotlanti) vuonna 1985 annetun lain 24 pykälä). Sääntöä sovelletaan kuitenkin mukautetusti seuraavasti:

  • Puolisolla on lakisääteiset oikeudet asua puolisoiden yhteisessä asunnossa, vaikka se olisi yksinomaan toisen puolison omistuksessa.
  • Oikeudenmukaisen jakamisen periaatetta (joka yleensä tarkoittaa tasapuolista jakamista) sovelletaan
  • aviovarallisuuteen avioerotilanteissa.
  • Eloonjääneellä puolisolla on tietyt suojellut oikeudet toisen puolison menehtyessä ja – jos testamentti on tehty – hän yleensä perii koko kuolinpesän.

2.2. Sisältyykö aviovarallisuusjärjestelmään lakimääräisiä olettamia siitä, miten puolisoiden omaisuus on jaettava avioliiton purkauduttua?

Englanti/Wales

Avioliitto ei sinällään vaikuta omistussuhteisiin. Katso myös jäljempänä oleva 5.1 kohta.

Skotlanti

Oletuksena on, että kotitaloustavarat, jotka on hankittu avioliittoa varten tai avioliiton aikana, kuuluvat tasapuolisesti kummallekin puolisolle, vaikka toinen puoliso olisi ne ostanut (perhelainsäädännöstä (Skotlanti) vuonna 1985 annetun lain 25 pykälä).

2.3. Pitääkö puolisoiden luetteloida oma omaisuutensa? Jos, milloin ja miten?

Englanti/Wales

Tätä ei vaadita lainsäädännössä. Koska omaisuuden alkuperä voi avioeron yhteydessä vaikuttaa päätöksiin, on kuitenkin suositeltavaa, että puolisot suorittavat tällaisen luetteloinnin (ja tarvittaessa saattavat sen ajan tasalle). Katso myös jäljempänä oleva 3.1 ja 3.2 kohta.

Skotlanti

Lainsäädännössä ei säädetä omaisuuden pakollisesta luetteloinnista.

2.4. Kenellä on oikeus hallita omaisuutta avioliiton aikana? Kenellä on oikeus luovuttaa omaisuutta? Saako yksi puoliso luovuttaa/hallinnoida omaisuutta yksin, vai vaaditaanko luovutukseen toisen puolison suostumus (esim. myytäessä puolisoiden asunto)? Jos luovutukseen tarvitaan lain mukaan puolison suostumus ja puoliso luovuttaa omaisuuttaan kolmannelle hankkimatta siihen puolisonsa suostumusta, onko luovutus pätevä vai voidaanko se julistaa pätemättömäksi? Jos, niin millä edellytyksillä?

Englanti/Wales

Omaisuutta koskevasta lainsäädännöstä vuonna 1925 annetun lain 37 pykälässä todetaan, että "aviomiestä ja aviovaimoa on kaikissa omaisuuden osuuksien hankkimiseen liittyvissä tarkoituksissa (…) kohdeltava kahtena henkilönä", joten asiaan sovelletaan omaisuutta koskevaa yleistä lainsäädäntöä. Englannin ja Walesin lainsäädännössä puolisolle ei edes anneta oikeutta tulla kuulluksi tai käyttää veto-oikeutta toimissa, jotka liittyvät toisen puolison omistuksessa olevaan perheen asuntoon (katso National Provincial Bank Ltd. vs. Ainsworth [1965] AC 1175 ja Barclays Bank vs. O'Brien [1994] 1 AC 1980).

On kuitenkin tärkeää panna merkille, että Englannin ja Walesin lainsäädännössä erotetaan toisistaan lakisääteinen omistusoikeus (oikeuden nimellinen haltija) ja kohtuudenmukainen/tosiasiallinen omistusoikeus. Trustilainsäädännöllä säädetään tosiasiallisen osuuden saamisesta, vaikka toinen puolisoista olisi omaisuuden lakisääteinen omistaja. Yleensä lakisääteisellä omistajalla on oikeus hallita omaisuutta, mutta jos puolisolle (tai jollekin muulle henkilölle) on annettu tosiasiallinen osuus omaisuudesta, asiaan saattaa liittyä tiettyjä rajoituksia.

Skotlanti

Lähtökohtana on, että kumpikin puolisoista hallinnoi omaa omaisuuttaan. Tavallisten edustussääntöjen nojalla kumpikin voi kuitenkin valtuuttaa toisensa hallinnoimaan omaisuuttaan. Kummallakin puolisolla on oikeus luovuttaa omaa omaisuuttaan. Puolisoiden yhteiseen asuntoon liittyvien lakisääteisten asumisoikeuksien takia puoliso, joka omistaa asunnon, ei saa luovuttaa sitä ilman toisen puolison suostumusta. Ilman tällaista suostumusta asumisoikeudet ovat etusijalla ostajan oikeuksiin verrattuna (puolisoiden yhteisistä asunnoista (perheiden suojelu) (Skotlanti) vuonna 1981 annettu laki).

2.5. Voiko toinen puoliso määrätä puolisoiden omaisuudesta yksin toista puolisoa sitovalla tavalla?

Englanti/Wales

Ei, asiaan sovelletaan yleistä sopimuksista ynnä muista annettua lainsäädäntöä.

Skotlanti

Puolisoihin ei sovelleta erityisiä sääntöjä. Asiaan sovelletaan edustusta koskevaa yleistä lainsäädäntöä.

2.6. Kuka on vastuussa avioliiton aikana otetuista veloista? Mitä omaisuutta velkojat voivat käyttää velkojensa vastineena?

Englanti/Wales

Kumpikin puolisoista on periaatteessa vastuussa omista veloistaan, ellei erityisiä olosuhteita ole (katso kuitenkin 2.4 kohta edellä). Velkojien vaateisiin voidaan vastata vain velan ottaneen puolison omaisuudella.

Skotlanti

Kumpikin puolisoista on vastuussa omista veloistaan. Kunkin puolison velkojien vaateisiin voidaan vastata vain kyseisen puolison omaisuudella. Konkurssilainsäädännössä kuitenkin säädetään puolisoiden yhteistä asuntoa koskevista erityisistä suojatoimista (katso konkurssista (Skotlanti) vuonna 1985 annetun lain 40 ja 41 pykälä).