8 Mitä laki määrää rekisteröityneiden ja rekisteröimättömien parien omaisuudesta?

Englanti/Wales

Samaa sukupuolta olevat kumppanit voivat Yhdistyneessä kuningaskunnassa virallistaa parisuhteensa rekisteröimällä siviiliparisuhteen (katso siviiliparisuhteesta vuonna 2004 annettu laki). Oikeudelliset vaikutukset vastaavat käytännössä avioliiton vaikutuksia (korvauspäätökset mukaan luettuina). Onkin oikeutettua sanoa, että siviiliparisuhde eroaa avioliitosta vain nimityksensä puolesta.

Pariskuntiin, jotka asuvat yhdessä mutta eivät ole virallistaneet parisuhdettaan (yleensä "avopuolisot") ei sovelleta erityistä järjestelmää. Näin ollen avopuolisoihin sovelletaan yleistä lainsäädäntöä ja etenkin (yhteisesti hankittua) kertynyttä omaisuutta koskevaa lainsäädäntöä (katso erityisesti Jones vs. Kernott [2011] UKSC 53). On kuitenkin tärkeää panna merkille, että tuomioistuimille on annettu huomattava harkintavalta tehdä lapsiin liittyviä päätöksiä lapsista vuonna 1989 annetun lain liitteen 1 (lapsille suoritettavat korvaukset) nojalla. Tämä koskee muun muassa kertakorvauksia ja omaisuuden siirtämistä.

Skotlanti

Samaa sukupuolta olevien henkilöiden rekisteröityihin siviiliparisuhteisiin sovelletaan samoja sääntöjä kuin avioliittoon (katso siviiliparisuhteista vuonna 2004 annetun lain 3 osa).

Avopuolisoina eläviin avioitumattomiin pariskuntiin (tai siviiliparisuhteessa eläviin rekisteröimättömiin osapuoliin) sovelletaan parisuhteen aikana samoja sääntöjä kuin aviopareihin (katso edellä). Eroamista ja kuolemaa koskevat säännöt ovat kuitenkin erilaiset. Osapuolten omaisuuteen ei sovelleta tasavertaisen jakamisen periaatetta erotilanteessa, eikä eloonjääneellä osapuolella ole etukäteen määritettyjä oikeuksia tai oikeutta suojeltuun lakisääteiseen osuuteen kumppanin menehtyessä. Avopuoliso voi kuitenkin hakea tuomioistuimelta korvausta erotilanteessa (tarkoituksena on pääasiassa korjata avoliitonaikaisesta osallistumisesta tai avoliitosta aiheutuneesta haitasta johtuvaa epäoikeudenmukaisuutta) ja harkinnanvaraista korvausta toisen osapuolen menehtyessä (katso perhelainsäädännöstä (Skotlanti) vuonna 2006 annetun lain 25–29 pykälä).