9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Englanti/Wales

Asiaan sovellettavien EU:n säädösten lisäksi toimivalta voidaan määrittää tapaoikeuden nojalla melko vapaasti. Käytännössä toimivalta voidaan määrittää sen perusteella, että toinen puolisoista asuu Englannissa tai Walesissa. Forum non conveniens -periaatteen nojalla tuomioistuin voi kuitenkin lykätä käsittelyä / kumota toimivallan, jos se katsoo, että jonkin toisen oikeudenkäyttöalueen tuomioistuimella on paremmat edellytykset käsitellä kyseistä asiaa. Katso myös 1.1 ja 1.2 kohta edellä.

Skotlanti

Yleiset siviilituomioistuimet (eli Skotlannin korkein siviilioikeus ja paikalliset alemman oikeusasteen siviili- ja rikostuomioistuimet) ovat toimivaltaisia asioissa, jotka liittyvät aviovarallisuuteen ja omaisuuden jakamiseen avioerotilanteissa. Skotlannin tuomioistuimilla on toimivalta tehdä päätöksiä avioerotilanteissa maksettavista korvauksista, jos ne ovat toimivaltaisia avioeroasioissa (katso perhe- ja avioliitto-oikeudellisista menettelyistä vuonna 1973 annetun lain 10 pykälä). Toimivaltaan sovelletaan avioeroasioissa 27 päivänä marraskuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2201/2003 annettuja sääntöjä.

Jotta paikallinen alemman oikeusasteen siviili- ja rikostuomioistuin olisi toimivaltainen avioeroasiassa, Skotlannin tuomioistuinten on oltava neuvoston asetuksen nojalla toimivaltaisia. Lisäksi avioliiton jommankumman osapuolen

  • (i) on täytynyt oleskella tuomiopiirin (sheriffdom) alueella 40 päivän ajan ennen toimen vireillepanoa tai
  • (ii) on täytynyt oleskella tuomiopiirin alueella vähintään 40 päivän ajan enintään 40 päivää ennen toimen vireillepanoa, eikä osapuolella saa olla tiedossa olevaa asuinpaikkaa Skotlannissa kyseisenä ajankohtana.