2 Postoji li zakonsko uređenje bračne imovine, a ako postoji, što omogućava?

2.1. Opišite opća načela: koja imovina je zajednička (bračna stečevina)? Koja imovina je vlastita imovina bračnog druga?

Bračni drugovi koji nisu zaključili bračni ugovor od dana početka svog civilnoga braka podliježu zakonskom režimu, koji je jedan od (odvojene imovine uz) samo onu stečenu nakon što je počeo njihov brak. Taj režim dijeli imovinu bračnih drugova na tri imovinske mase dvije odvojene imovinske mase bračnih drugova sa svom imovinom koju su posjedovali prije braka, uvećanom za imovinu stečenu nasljedstvom ili darovanjem ili imovinu koja je dobivena u zamjenu za tu imovinu (članak 1399 -1404 CC [Opći građanski zakonik CC]). Određena imovina je odvojena neovisno o vremenu njezina stjecanja: ovo uključuje primjerice osobne pripadajuće stvari, osobnu nepokretnu imovinu svakog od bračnih drugova, odjeću i predmete za osobnu uporabu, pravo na mirovinu, itd. (za potpun popis vidi odredbe članak 1400 i 1401 CC). Njihova bračna stečevina se sastoji od ukupno zarađenog - profesionalnih primanja i zarade koja proizlazi iz imovine svakoga pojedinoga bračnoga druga kao i imovina stečena vrijednom naknadom tijekom njihova braka (članak 1405 CC).

2.2. Postoje li pravne pretpostavke za podjelu imovine?

Sva imovina za koju se ne može dokazati da je imovina jednog od bračnih drugova smatra se zajedničkom (članak 1405 CC).

2.3. Trebaju li bračni drugovi utvrditi popis imovine? Ako trebaju, kada i na koji način?

Bračni drugovi mogu uključiti popis imovine u svoj bračni ugovor. Taj popis se primjenjuje između bračnih drugova sve dok se ne dokaže suprotno, ali se na njega ne može pozivati protiv trećih strana.

2.4. Tko je odgovoran za upravljanje imovinom? Tko ima pravo raspolagati imovinom? Može li jedan bračni drug upravljati/raspolagati imovinom samostalno ili je potrebna suglasnost drugoga bračnoga druga (npr. u slučaju raspolaganja zajedničkom nekretninom)? Kakav učinak ima izostanak suglasnosti na valjanost pravnog posla i prigovor prema trećoj osobi?

Svaki od bračnih drugova može raspolagati vlastitom imovinom (člnak 1425 CC), uz izuzetak obiteljskog doma, koji nikad ne smije prodan ili opterećen hipotekom smo jednoga od bračnih drugova bez pristanka drugoga bračnoga druga (članak 215, stavak 1 CC). Zajedničkom imovinom se mora upravljati u interesu obitelji. Kao posebno pravilo propisano je da bilo koji od bračnih drugova može upravljati zajedničkom imovinom. Primjerice, u svakodnevnim radnjama (primjerice radnjama koje se odnose na kućanstvo i podizanje djece) bračni drugovi mogu sudjelovati odvojeno. U određenim slučajevima posebno upravljanje je moguće (primjerice kada jedan od bračnih drugova obavlja samostalnu djelatnost - članak 1417, stavak 1 CC). Za druga pitanja od veće važnosti, kao što je ulaženje u hipotekarni kredit, oba bračnoga druga moraju djelovati zajednički (članak 1417, stavak 2, članak 1418 i 1419 CC). Ukoliko izostane pristanak bračnoga druga pravna radnja se može proglasiti nevažećom. Međutim, prva trećih strana zaštićena su ako su potonji postupali u dobroj vjeri (članak 1422 i 1423 CC).

2.5. Jesu li pravni poslovi jednog bračnog druga obvezujući i za drugoga?

Ako bračni drug sam upravlja njihovom imovinom, drugi brčni drug je dužan poštivati ta raspolaganja (članak 1416 CC). Ako bračni drugovi moraju djelovati zajednički, suglasnost drugoga bračnoga druga je nužna (članak 1417, stavak 2 CC).

2.6. Tko je odgovoran za dugove nastale za vrijeme trajanja braka? Iz koje imovine vjerovnici mogu namiriti svoja potraživanja?

Dugovi od prije braka i dugovi koji proizlaze iz ostavina i poklona dobivenih tijekom braka su odvojeni (članak 1406 CC). Nadalje, interalia, dugovi u koje je ušao jedan od bračnih drugova u isključivom interesu svoje stečevine su također odvojeni (za potpun popis vidi članak 1407 CC). Zajednički su dugovi primjerice oni koje je jedan od bračnih drugova preuzeo radi vođenja kućanstva i podizanja djece (za potpun popis vidi članak 1408 CC).

Kao opće pravilo primjenjuje se načelo da svaki bračni drug odgovora za svoje dugove svojom vlastitom imovinskom masom (članak 1409 CC). U slučaju da se to odnosi na dug u koji je ušlo oboje bračnih drugova, on će se naplatiti iz posebne imovinske mase svakog od bračnih drugova i iz njihove zajedničke imovine (članak 1413 CC).