5 Koje su posljedice razvoda/odvajanja?

5.1. Kako se dijeli imovina (stvarno pravo)?

Režim bračne imovine je razvrgnut i mora se nastaviti s likvidacijom i diobom bračne imovine. To ovisi o mjerodavnom bračnoimovinskom režimu.

Nakon razvrgnuća zakonskog režima udjeli njihove zajedničke imovine automatski završavaju u "suvlasničkoj zajednici nakon razvrgnuća", na koju se - prije likvidacije i podjele - primjenjuju pravila općeg zakona koja se odnose na suvlasništvo (članak 577-2 CC). Radi likvidacije i konačne diobe njihove bračne imovine mora se odrediti točan sastav sve tri imovinske mase (članak 1427 -1449 CC).

Nakon razvrgnuća režima jedinstvene (nedjeljive) imovine udjeli iz zajedničke imovine također automatski završavaju kao zajedničko vlasništvoi "nakon prestanka zajednice".

U slučaju razvrgnuća režima odvojene imovine mora se nastaviti jedino s likvidacijom/diobom svih zajedničkih sredstava. Unutar toga okvira Zakon o sudbenoj vlasti osigurava zakonska pravila za (sudsku) likvidaciju/diobu (članak 1205 -1224 C. Jud. [Code judiciaire]).

5.2. Tko odgovara za postojeće dugove nakon razvoda/odvajanja?

Ovo ovisi o naravi dugova. Svaki od bračnih drugova je odvojeno odgovoran za vlastite dugove koji ostaju nakon podjele njihove bračne imovine. Dvoje bračnih drugova su zajednički odgovorni za zajedničke dugove koji ostaju nakon podjele bračne stečevine (članak 1439 -1441 CC).

5.3. Ima li jedan bračni drug pravo zahtijevati naknadu razlike?

Nema, osim ako se bračni drugovi u svojem bračnom ugovoru ne dogovore za takvo kompenzacijsko plaćanje i njegove modalitete.