9 Koje se nadležno tijelo može kontaktirati u slučaju spora i drugih pravnih pitanja?

Bračna pitanja spadaju u nadležnost bugarskih sudova ako je jedan od bračnih drugova državljanin Bugarske ili ako ima uobičajeno boravište u Bugarskoj.Prema istoj odredbi (članak 7 CPIL) bugarski sudovi imaju nadležnost u stvarima osobnih I imovinskih odnosa između bračnih drugova.

Nadležni regionalni sud je sud u području u kojem tuženik ima svoje uobičajeno boravište sukladno Zakonu o građanskom postupku (članak 105 Zakona o parničnom postupku CCP).