3 Kako bračni drugovi mogu urediti svoje imovinske odnose?

3.1. Koje odredbe mogu biti promijenjene bračnim ugovorom, a koje ne? Kakvo uređenje imovinskopravnih odnosa mogu odabrati?

U hrvatskom pravu bračnim se ugovorom mogu urediti imovinskopravni odnosi na postojećoj i budućoj imovini (čl. 40. Obiteljskog zakona).

Bračni drugovi su autonomni u uređivanju svojih imovinskih odnosa, mogu ih urediti kako im najbolje odgovara, odstupajući u potpunosti ili djelomično od odredbi Obiteljskog zakona, prema kojima je imovina koju bračni drug ima u trenutku sklapanja braka njegova vlastita imovina dok su na imovini koju su stekli radom za vrijeme trajanja braka (bračna stečevina), bračni drugovi suvlasnici u jednakim dijelovima (članak 36. Obiteljskog zakona). Međutim, pri ugovaranju oblika suvlasništva na zajedničkoj imovini te mogućnostima njegovog razvrgnuća i upravljanja imovinom, bračni drugovi trebaju uzeti u obzir odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Obiteljskim zakonom nije određen predmet bračnog ugovora, te bi svaki sporazum koji nije protivan prisilnim propisima, bio dopušten. Ograničenje postoji kod primjene stranog prava, jer bračnim ugovorom nije dopušteno ugovoriti primjenu stranog prava na imovinskopravne odnose (članak 42. Obiteljskog zakona). To vrijedi kada su oba bračna druga hrvatski državljani, a kad se radi o braku u kojem je jedan od bračnih drugova stranac, primjenjuje se Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (vidi pod 1.2).

3.2. Koji su formalni uvjeti i kome se mogu obratiti?

Bračni ugovor se sklapa u pisanom obliku a potpisi bračnih drugova moraju biti ovjereni od strane javnog bilježnika (čl. 40. Obiteljskog zakona).

3.3. Kada je bračni ugovor zaključen i kada postaje važeći?

Bračni se ugovor može sklopiti prije sklapanja braka ili tijekom njegovog trajanja

3.4. Mogu li bračni drugovi promijeniti važeći bračni ugovor? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Bračni ugovor može biti promijenjen u svako vrijeme, te se može sklopiti novi bračni ugovor uz poštivanje gore navedenih uvjete.