3 Kako bračni drugovi mogu urediti svoje imovinske odnose?

3.1. Koje odredbe mogu biti promijenjene bračnim ugovorom, a koje ne? Kakvo uređenje imovinskopravnih odnosa mogu odabrati?

Bračnim ugovorom se (budući) bračni drugovi mogu odlučiti na bračni imovinski režim različit od zakonski propisanoga. Mogu ugovoriti režim podjele imovine, režim prema kojem se zajednička imovina sastavlja na dan prestanka braka, kao i proširenje ili smanjenje opsega zajedničke imovine (članak 717. Građanskog zakonika). Bračni ugovor može u načelu sadržavati svaki sporazum koji nije protivan zakonu – posebice može uređivati, različito od zakona, uvjete za uključenje/isključenje postojeće i buduće imovine u/iz zajedničke imovine. To primjerice znači da se bračni drugovi mogu dogovoriti da neka imovina (npr. nekretnina) koja je u potpunom vlasništvu jednog bračnog druga postane dijelom zajedničke imovine bračnih drugova. Bračnim se ugovorom također mogu urediti imovinski odnosi u slučaju prestanka braka razvodom ili smrću (članak 718. stavak 1. i 2. Građanskog zakonika). Nadalje, upravljanje zajedničkom imovinom se bračnim ugovorom može definirati sukladno potrebama bračnih drugova.

Međutim, čak i prema režimu podjele imovine, bračni ugovor u principu ne može ukinuti zahtjev za suglasnošću oba bračna druga za raspolaganje takozvanom redovnom obiteljskom kućanskom opremom (tj. pokretnom imovinom koja zadovoljava osnovne potrebe obitelji, bez obzira pripada li zajedničkoj imovini ili samo jednom bračnom drugu) (članak 718. stavak 3. Građanskog zakonika). Nadalje, bračni ugovor ne smije svojim posljedicama isključiti sposobnost bračnog druga da skrbi o obitelji i ne smije utjecati na prava trećih osoba, osim kada je treća osoba suglasna ili ako je ugovor registriran, na zahtjev oba bračna druga, u javnom registru bračnih ugovora (članak 719. i 721. Građanskog zakonika).

3.2. Koji su formalni uvjeti i kome se mogu obratiti?

Takav ugovor sastavlja javni bilježnik u obliku javne isprave (članak 716. stavak 2. Građanskog zakonika).

3.3. Kada je bračni ugovor zaključen i kada postaje važeći?

Ugovor se može sklopiti bilo kada tijekom trajanja braka, a također i prije sklapanja braka. U prvom slučaju ugovor stupa na snagu u trenutku sklapanja ugovora, a u drugom slučaju u trenutku zakonskog sklapanja braka.

Ako je, međutim, predmet bračnog ugovora neki objekt registriran u javnom registru (npr. nekretnina) koji je već dio zajedničke imovine bračnih drugova ili koji pripada samo jednom bračnom drugu, bračni ugovor u tom dijelu stupa na snagu prema trećim osobama samo nakon registracije u javnom registru (članak 720. stavak 2. Građanskog zakonika). Ako bračni drugovi pristanu na retroaktivni učinak za svoj fiksni režim, postaje nevažan.

3.4. Mogu li bračni drugovi promijeniti važeći bračni ugovor? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Bračni drugovi mogu sporazumno izmijeniti postojeći bračni ugovor. Također je i za novi sporazum potrebna javna isprava sastavljena od strane javnog bilježnika. Režim zajedničke imovine se može promijeniti i odlukom suda (na zahtjev jednog bračnog druga). Takva izmjena zahtjeva suglasnost bračnih drugova ili odluku suda o dijelovima zajedničke imovine bračnih drugova u postojećem bračnom režimu. I opet, ove promjene stupaju na snagu prema trećim osobama samo pod određenim uvjetima.