9 Koje se nadležno tijelo može kontaktirati u slučaju spora i drugih pravnih pitanja?

Prema estonskom Zakonu o građanskom postupku (Estonian Code of Civil Procedure) ovo spada u nadležnost estonskoga suda ako on može suditi o toj stvari prema odredbama o nadležnosti ili na osnovu sporazuma o nadležnosti osim ako nije drukčije predviđeno pravom ili međunarodnim sporazumom. U slučajevima propisanim zakonom strane mogu sklopiti sporazum u svezi nadležnosti. Sporazum koji se odnosi na nadležnost može uključivati sporazum o rješavanju spora na pobliže navedenom sudu.

Moguće se obratiti javnom bilježniku glede pravnih pitanja koja se odnose na imovinske odnose bračnih drugova.