9 Koje se nadležno tijelo može kontaktirati u slučaju spora i drugih pravnih pitanja?

Svi građanski sporovi rješavaju se na sudu. Njih rješava okružni (gradski) sud, osim pitanja koja rješava, u skladu sa zakonom, pokrajinski sud.

Ako se dioba imovine provodi tijekom brakorazvodnog postupka, u načelu, nadležan je sud okruga u kojem tuženik ima uobičajeno boravište (čl. 26 st. 1 Letonskog Zakonika o parničnom postupku).

Ako je u međusobnim odnosima država mjerodavna Uredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. Studenog 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću nadležnost letonskih sudova se određuje u skladu s odredbama ove Uredbe.