3 Kako bračni drugovi mogu urediti svoje imovinske odnose?

3.1. Koje odredbe mogu biti promijenjene bračnim ugovorom, a koje ne? Kakvo uređenje imovinskopravnih odnosa mogu odabrati?

Bračni drugovi mogu sklopiti bračni ugovor pri čemu odabiru režim bračne stečevine kojim uređuju svoje imovinske odnose. Brati mogu između (1) zajednice imovine ili (2) odvajanja imovine ili (3) zajednice ostatka pod posebnim upravljanjem. Prema režimu zajednice ostatka, imovinom koju bračni drug stekne tijekom braka upravlja bračni drug koji ju je stekao kao da je isključivi vlasnik (čl. 1339 GZ-a). Po prestanku zajednice ostatka konačni ostaci bračnih drugova koji preostanu nakon odbitka dugova se izjednačavaju (čl. 1341 GZ-a).

3.2. Koji su formalni uvjeti i kome se mogu obratiti?

Bračni ugovor mora biti u obliku isprave koju je ovjerio javni bilježnik. Osoba za kontakt je javni bilježnik.

3.3. Kada je bračni ugovor zaključen i kada postaje važeći?

Ako se bračni ugovor sklapa prije braka, on stupa na snagu u trenutku sklapanja braka. Međutim, u odnosu na treće strane, bračni ugovor stupa na snagu od datuma kada ga javni bilježnik upiše u Javni registar. Ako je bračni ugovor sklopljen nakon sklapanja braka, on stupa na snagu u odnosu na bračne drugove od datuma kada ga javni bilježnik upiše u Javni registar.

3.4. Mogu li bračni drugovi promijeniti važeći bračni ugovor? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Da, bračni ugovor se može mijenjati, no svaka izmjena nakon sklapanja braka zahtjeva suglasnost suca predsjedavajućeg na sudu nadležnom za vanparnične postupke /voluntary jurisdiction/. To neće imati učinaka na vjerovnike čija su potraživanja nastala prije izmjena ugovora.