9 Koje se nadležno tijelo može kontaktirati u slučaju spora i drugih pravnih pitanja?

Izvan područja primjene EU Uredbe 2201/2003, malteški sudovi su nadležni za brakorazvodne postupcke ako je barem jedan od bračnih drugova imao prebivalište u Malti na dan podnošenja zahtjeva za rastavu braka nadležnom građanskom sudu, ili ako je barem jedan od bračnih drugova bio rezident Malte tijekom razdoblja od godine dana neposredno prije podnošenja zahtjeva za rastavu braka.