9 Koje se nadležno tijelo može kontaktirati u slučaju spora i drugih pravnih pitanja?

Dioba zajednice imovine se može kombinirati sa zahtjevom za rastavu braka. Nadležnost za podnošenje zahtjeva za diobom slijedi ista pravila koja se odnose na nadležnost za razvod (vidi čl. 4 st. 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering = Zakon o parničnom postupku) kako je uređeno u Brussels II bis. Ako se dioba bračne stečevine ne vodi paralelno s postupkom razvoda braka (na primjer, dioba imovine je zatražena nakon izdavanja rješenja o razvodu braka), primjenjuje se članak 2 Zakona o parničnom postupku. Ako tuženik ima uobičajeno boravište u Nizozemskoj nadležan je nizozemski sud.

Kod pokretanja svih pravnih postupaka, donošenja presuda i izdavanja akata na dan ili nakon 29. siječnja 2019., bez obzira na datum sklapanja braka, primjenjivat će se Uredba Vijeća (EU) br. 2016/1103 od 24. lipnja 2016.

Uredba predviđa da će nadležna tijela biti kako slijedi:

- U stvarima bračnoimovinskog režima u slučaju smrti jednog bračnog druga, nadležnost ima sud koji je nadležan za nadljeđivanja (čl. 4).

- U stvarima bračnoimovinskog režima u slučaju podnošenja zahtjeva za razvod braka, zakonske rastave ili poništenja braka, nadležnost općenito ima sud koji je nadležan za bračne sporove.

- U ostalim slučajevima bračni drugovi mogu sporazumno dogovoriti da je nadležna država članica mjerodavnog prava ili država članica u kojoj je sklopljen brak. Takav sporazum mora biti sastavljen u pisanom obliku te ga datiraju i potpisuju oba bračna druga. Kada nema sporazuma, u pravilu su za rješavanje svih pitanja vezanih uz njihov bračnoimovinski režim, osim u slučaju smrti jednog bračnog druga ili bračnog spora nadležni sudovi države članice:

  • U kojoj bračni drugovi imaju zajedničko uobičajeno u vrijeme podnošenja zahtjeva sudu ili u surprotnome,
  • Posljednjeg uobičajenog boravišta bračnih drugova ukoliko jedan bračni drug u toj državi i dalje boravi ili u surprotnome,
  • Uobičajenog boravišta protustranke ili u surprotnome,
  • Zajedničkog državljanstva bračnih drugova.

S iznimkom sudskih sporova, javni bilježnici nisu vezani ovim pravilima o nadležnosti te stoga mogu slobodno postupati, na primjer, kod sastavljanja bračnog ugovora, sporazuma o izboru prava ili vjerodostojne isprave s kojom se vrši dioba ili raspodjela bračne stečevine.