3 Kako bračni drugovi mogu urediti svoje imovinske odnose?

3.1. Koje odredbe mogu biti promijenjene bračnim ugovorom, a koje ne? Kakvo uređenje imovinskopravnih odnosa mogu odabrati?

Bračni drugovi mogu proširiti ili ograničiti zakonski režim zajednice imovine ili uspostaviti režim odvajanja imovine odnosno režim odvajanja imovine s izjednačavanjem akumulirane dobiti pomoću bračnog ugovora (sastavljenoga u obliku vjerodostojne isprave ovjerene kod javnog bilježnika). Ovaj se ugovor sklapa prije sklapanja braka ili tijekom trajanja braka. Bračni ugovor se može mijenjati ili raskinuti. Ako se raskine tijekom trajanja braka, zakon nalaže primjenu zakonskog režima zajednice imovine između bračnih drugova osim ako bračni drugovi ne odluče drugačije. U odnosu na treće strane bračni drug se može pozvati na bračni ugovor ako su bile upoznate s njegovim sklapanjem i sadržajem (čl. 47 i 471 Zakonika o obitelji i skrbništvu).

Bračni drugovi ne mogu proširiti bračnu stečevinu na:

  • 1) imovinu koja bi se mogla steći u budućnosti nasljeđivanjem, oporukom ili darivanjem;
  • 2) imovinska prava iz zajedničkog vlasništva nad imovinom koja podliježe posebnim propisima (npr. zajedničko vlasništvo u privatno-pravnom ortaštvu ili komercijalnom ortaštvu);
  • 3)neotuđiva prava koja pripadaju samo jednoj osobi;
  • 4) zahtjeve za naknadu štete zbog tjelesne ozljede ili zdravstvene tegobe pod uvjetom da nisu dio bračne stečevine, ili odštetne zahtjeve za pretrpljenu štetu;
  • 5) nedospjela potraživanja bračnog druga zbog plaće ili prihod iz ostalih aktivnosti koje donose dobit (čl. 49 Zakonika o obitelji i skrbništvu).

3.2. Koji su formalni uvjeti i kome se mogu obratiti?

Bračni ugovor mora biti u obliku vjerodostojna isprave ovjerene kod javnog bilježnika, inače je ništetan (čl. 47 st. 1 Zakonika o obitelji i skrbništvu). i čl. 73 st. 2 Građanskog zakonika).

3.3. Kada je bračni ugovor zaključen i kada postaje važeći?

Bračni ugovor se može sklopiti prije braka, u kojem slučaju stupa na snagu u trenutku sklapanja braka, ili tijekom trajanja braka, u kojem slučaju odmah stupa na snagu.

3.4. Mogu li bračni drugovi promijeniti važeći bračni ugovor? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Bračni drugovi mogu izmijeniti bračni ugovor u bilo kojem trenutku sve dok su ispunjeni formalni uvjeti opisani pod 3.2. Poljsko pravo ne propisuje minimalno razdoblje između sastavljanja i mijenjanja bračnog ugovora.