4 Može li se i mora li se bračni imovinski režim upisati?

4.1. Postoje li u vašoj državi registri bračne stečevine? Gdje?

Ured Građanskog registra vodi evidenciju mjerodavnog režima bračne stečevine(čl. 180 et seq. Zakonika o građanskom registru). Ako su bračni drugovi sklopili bračni ugovor prije braka, ovu je okolnost potrebno navesti u vjenčanom listu koji se upisuje u Građanski registar (čl. 190 Zakonika o građanskom registru).

4.2. Koje je dokumente potrebno upisati u registar? Koji podaci ulaze u Registar?

Uz opće zahtjeve, vjenčani list mora sadržavati, između ostaloga, i napomenu o tome sklapa li se brak sa ili bez bračnog ugovora, upućivanje na relevantni dokument koji sadrži informacije o određenom režimu bračne stečevine i vrsti bračno-imovinskog režima ako se radi o jednom od prethodno navedenih (čl 181 Zakonika o građanskom registru).

4.3. Tko i na koji način može pristupiti informacijama iz Registra?

Građanski registar je dostupan javnosti.

4.4. Koji su pravni učinci registracije (valjanost, mogućnost prigovora)?

Bračni ugovor može se pobijati u odnosu na treće strane samo ako je upisan (čl. 1771 st. 1 GZ-a i čl. 191 st. 1 Zakonika o građanskom registru).